Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

15-06-2015 19:16:41 | Bieżący | ESPI | 18/2015
oRB-W: Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014.

PAP
Data: 2015-06-15

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Zalacznik_nr_1_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_2014_jednostkowe_korekta.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_nr_2_Sprawozdanie_finansowe_Emitenta_2014_jednostkowe_korekta.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_nr_3_Opinia_bieglego_rewidenta_2014_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Zalacznik_nr_4_Raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_2014_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2015
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  IDM SA
  Temat
  Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie _dalej: IDMSA lub Emitent_ działając na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ niniejszym przekazuje do publicznej informacji korektę raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2014 r.
  1_ Korekta dotyczy jednostkowego sprawozdania finansowego IDMSA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Zmiany został wprowadzone w następujących punktach/notach sprawozdania: 4. Wybrane dane finansowe IDMSA, 5. Sprawozdanie z sytuacji IDMSA, 6. Rachunek zysków i strat i Sprawozdanie z całkowitych dochodów IDMSA, 7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym IDMSA, 8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych IDMSA, Nota 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, Nota 1a Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne _struktura walutowa_, Nota 1d Struktura środków pieniężnych w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych, Nota 2 Należności krótkoterminowe, Nota 2a Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartości należności krótkoterminowych _w tym rezerwy w związku z obowiązkowymi na fundusz rekompensat_, Nota 2b Należności i pożyczki _krótko – i długoterminowe_ o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty, Nota 2d Należności krótkoterminowe brutto _struktura walutowa_, Nota 3c Instrumenty finansowe przeznaczone
  do obrotu _wg zbywalności_, Nota 6 Wartość godziwa instrumentów finansowych i zobowiązań finansowych, Nota 7b Instrumenty w jednostkach zależnych _wg zbywalności_, Nota 10 Wartości niematerialne, Nota 10a Wartości niematerialne _struktura własnościowa_, Nota 11 Rzeczowe aktywa trwałe. Nota 11a Rzeczowe aktywa trwałe _struktura własnościowa_, Nota 13 Zobowiązania krótkoterminowe, Nota 13a Zobowiązania krótkoterminowe _struktura walutowa_, Nota 13b Zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty, Nota 16 Pozostałe pasywa, Nota 17 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Nota 17a Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne
  i podobne, Nota 17b Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy ma świadczeni emerytalne i podobne, Nota 17c Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych, Nota 25 Pozostałe przychody z działalności podstawowej, Nota 29 Pozostałe przychody operacyjne, Nota 30 Pozostałe koszty operacyjne, Nota 31 Przychody finansowe, Nota 32 Koszty finansowe, Nota 33 Podatek dochodowy, Nota 34 Zysk na akcję, Nota 43 Działalność zaniechana.
  2_ Korekta dotyczy Sprawozdania Zarządu IDMSA z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach sprawozdania: 1.9 Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających wpływ na działalność emitenta i osiągnięte
  przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

  Ponadto Spółka publikuje:
  1_ Opinię niezależnego biegłego rewidenta;
  2_ Raport z badania sprawozdania finansowego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_nr_1_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Emitenta_2014_jednostkowe_korekta.pdf Załącznik nr 1_Sprawozdanie z działalności Emitenta_2014_jednostkowe_korekta
  Zalacznik_nr_2_Sprawozdanie_finansowe_Emitenta_2014_jednostkowe_korekta.pdf Załacznik nr 2_Sprawozdanie finansowe Emitenta_2014_jednostkowe_korekta
  Zalacznik_nr_3_Opinia_bieglego_rewidenta_2014_jednostkowe.pdf Załącznik nr 3_Opinia biegłego rewidenta_2014_jednostkowe
  Zalacznik_nr_4_Raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_2014_jednostkowe.pdf Załącznik nr 4_Raport z badania sprawozdania finansowego_2014_jednostkowe

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-06-15 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2015-06-15 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul Korekta raportu rocznego IDMSA za rok obrotowy 2014.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2015-06-15
  Rok biezacy 2015
  Numer 18
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.