Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

03-07-2015 10:13:26 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQSr:

PAP
Data: 2015-07-02

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Zalacznik_nr_1_Raport_I_kwartal_2015_korekta.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU
 • Zalacznik_nr_1_Raport_I_kwartal_2015_korekta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 4 832 5 343 1 165 1 275
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 950 -39 035 1 675 -9 318
  III. Zysk _strata_ brutto 2 571 -37 603 620 -8 976
  IV. Zysk _strata_ netto 2 615 -37 677 630 -8 993
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 526 -36 919 609 -8 812
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 89 -758 21 -181
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 287 826 -310 197
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 893 11 366 5 746 2 713
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 578 -15 042 -4 719 -3 590
  X. Przepływy pieniężne netto razem 2 974 -2 850 717 -680
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 526 -36 919 609 -8 812
  XII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _w zł i EUR_ 0,76 -0,06 0,18 -0,01
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą** 0,76 -0,06 0,18 -0,01
  XVI. Zysk netto zanualizowany -69 510 -116 740 -16 592 -27 697
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XVIII. -21,02 -0,18 -5,02 -0,04
  XIX. st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014 st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014
  XX. Aktywa razem 53 713 52 219 13 136 12 251
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 99 554 84 599 24 347 19 848
  XXII. - zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 4 862 4 815 1 189 1 130
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 18 676 18 788 4 567 4 408
  XXV. Kapitał własny -69 989 -58 241 -17 116 -13 664
  XXVI. Kapitał zakładowy 70 475 63 483 17 235 14 894
  XXVII. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -21,17 -17,61 -5,18 -4,13
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_** -21,17 -17,61 -5,18 -4,13
  XXXI. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014 st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 0 3 981 0 950
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 232 -36 156 297 -8 630
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto 647 -37 173 156 -8 873
  XXXV. Zysk _strata_ netto 490 -37 154 118 -8 869
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 332 1 102 -321 263
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 838 11 782 5 746 2 812
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 069 -15 043 -5 319 -3 591
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem 438 -2 159 106 -515
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 490 -37 154 118 -8 869
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,15 -0,06 0,04 -0,01
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą** 0,15 -0,06 0,04 -0,01
  XLV. Zysk netto zanualizowany -67 260 -116 426 -16 094 -27 623
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 634 826 856 3 306 389 634 826 856
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -20,34 -0,18 -4,87 -0,04
  XLVIII. st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014 st. na 31.03.2015 st. na 31.03.2014
  XLIX. Aktywa razem 14 095 14 438 3 447 3 387
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 68 421 69 257 16 733 16 249
  LI. - zobowiązania wobec Klientów 0
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >