Raporty Spółek ESPI/EBI

Prawomocne stwierdzenie upadku dwóch zabezpieczeń udzielonych Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

15-07-2015 11:57:16 | Bieżący | ESPI | 19/2015
oRB: Prawomocne stwierdzenie upadku dwóch zabezpieczeń udzielonych Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2015-07-15

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-15
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Prawomocne stwierdzenie upadku dwóch zabezpieczeń udzielonych Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika procesowego Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny dwoma niezależnymi postanowieniami oddalił dwa zażalenia Contanisimo Limited na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy w przedmiocie:

a_ stwierdzenia upadku z mocy prawa zabezpieczenia w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku,
b_ stwierdzenia upadku z mocy prawa zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie - podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, iż zabezpieczenia udzielone Contanisimo Limited upadły z mocy prawa z dniem ostatecznego oddalenia powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku Wyrokiem Sądu Polubownego - Sądu Arbitażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _ sygn. akt SA 146/12,
SA 254/12/W_.

Tym samym upadek zabezpieczeń nastąpił z dniem 15 września 2014 roku, zaś wszelkie szkodliwe dla Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku działania podejmowane po dniu 15 września 2014 roku przez byłego zarządcę przymusowego _ Kancelaria PMR Sp. z o.o. _ pozbawione były podstaw prawnych i faktycznych. W szczególności potwierdza to nielegalność spotkania przedstawicieli Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited w busie zaparkowanym pod siedzibą Clean&Carbon Energy S.A. nazwanego "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy" z dnia 10 października 2014 roku rzekomo zorganizowanego oraz otwartego przez
"zarządcę przymusowego", a także nieważność ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej - za rzekomą zgodą "zarządcy przymusowego" - w dniu 17 października 2014 roku przez Komputronik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Limited oraz Activa S.A. oraz Bartosza Tatkę mieniącego się "zarządem" Clean&Carbon Energy S.A.

Reasumując, postanowienie o stwierdzeniu upadku zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z mocy prawa z dniem 15 września 2014 roku będzie kluczowe dla stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Szczecinie nieważności wszystkich uchwał "podjętych" na farsie nazwanej "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy" z dnia 10 października 2014 roku zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. oraz nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez Komputronik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Limited oraz Activa S.A. oraz Bartosza Tatkę mieniącego się "zarządem" Clean&Carbon Energy S.A..

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-15 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Prawomocne stwierdzenie upadku dwóch zabezpieczeń udzielonych Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-07-15
Rok biezacy 2015
Numer 19
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.