Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

26-10-2015 14:16:30 | Bieżący | ESPI | 31/2015
oRB: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2015-10-26

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 października 2015 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Wąsowskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IDMSA

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-26 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-10-26 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2015-10-26
Rok biezacy 2015
Numer 31
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.