Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

14-11-2015 23:47:57 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQSr:

PAP
Data: 2015-11-14

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_III_kwartal.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 kwartał_y_ narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 kwartał_y_ narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
  I. Przychody z działalności podstawowej 6 314 979 1 518 234
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 477 -96 124 3 481 -22 995
  III. Zysk _strata_ netto 3 376 -92 868 812 -22 216
  IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3 376 -87 647 812 -20 967
  V. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 -5 221 0 -1 249
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 979 -31 350 2 400 -7 499
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -420 19 063 -101 4 560
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 533 -30 295 -2 533 -7 247
  IX. Przepływy pieniężne netto razem -974 -42 582 -234 -10 186
  X. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3 376 -87 647 812 -20 967
  XI. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _w zł i EUR_ 1,02 -1,66 0,25 -0,40
  XIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą* 1,02 -1,66 0,25 -0,40
  XV. Zysk netto zanualizowany 3 376 -159 683 812 -38 212
  XVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 1,02 -3,02 0,25 -0,72
  XVIII. Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014
  XIX. Aktywa razem 47 883 52 219 11 297 12 251
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 71 065 84 599 16 766 19 848
  XXI. - zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XXII. Zobowiązania długoterminowe 11 670 4 815 2 753 1 130
  XXIII. Rezerwy na zobowiązania 14 450 18788 3 409 4 408
  XXIV. Kapitał własny -49 530 -58 241 -11 685 -13 664
  XXV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 14 977 14 894
  XXVI. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVII. Wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -14,98 -17,61 -3,53 -4,13
  XXVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_** -14,98 -17,61 -3,53 -4,13
  XXX. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IDM S.A. w upadłości układowej I-IX/2015 I-IX/2014 I-IX/2015 I-IX/2014
  XXXI. Przychody z działalności podstawowej 854 0 205 0
  XXXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 9 317 -15 122 2 240 -3 617
  XXXIII. Zysk _strata_ brutto 3 591 -106 791 864 -25 546
  XXXIV. Zysk _strata_ netto 3 590 -106 579 863 -25 596
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 777 -31 830 187 -7 614
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 79 19 479 19 4 660
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 -30 328 0 -7 255
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 855 -42 679 206 -10 210
  XXXIX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 3 590 -106 579 863 -25 496
  XL. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XLI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 1,09 -2,01 0,26 -0,48
  XLII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XLIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 1,09 -2,01 0,26 -0,48
  XLIV. Zysk netto zanualizowany 3 590 -174 329 863 -41 703
  XLV. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 52 902 238 3 306 389 52 902 238
  XLVI. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 1,09 -3,30 0,26 -0,79
  XLVII. Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014
  XLVIII. Aktywa razem 10 993 14 438 2 594 3 387
  XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 67 034 69 257 15 815 16 249
  L. - zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  LI. Zobowiązania długoterminowe 1 065 1 065 251 250