Raporty Spółek ESPI/EBI

23/2017 FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (PLFSTFC00012)

17-07-2017 13:41:28 | Bieżący | ESPI | 23/2017
oRB: Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii M _oznaczonych kodem PLFSTFC00087_ przeprowadził w dniu 17 lipca 2017 roku, częściowy obligatoryjny wykup obligacji serii M _"Okresowa Amortyzacja"_. Okresową Amortyzacją zostało objęte 466 sztuk obligacji serii M Emitenta o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000,00 zł.
Okresowa Amortyzacja została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją obligacji serii M oraz zgodnie z regulacjami określonymi w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., jak również zgodnie z warunkami określonymi w Nocie Informacyjnej sporządzonej w związku z notowaniem obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst. Obligacje serii M nabyte przez Emitenta w ramach Okresowej Amortyzacji zostaną umorzone.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 z późn. zm._

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FAST FINANCE S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 20
_ulica_ _numer_
_71_ 361 20 42 _71_ 361 20 42
_telefon_ _fax_
biuro@fastfinance.pl www.fastfinance.pl
_e-mail_ _www_
8992510954 933006546
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2017-07-17 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FAST FINANCE S.A.
Tytul Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 20
Tel. (71) 361 20 42
Fax (71) 361 20 42
e-mail biuro@fastfinance.pl
NIP 8992510954
REGON 933006546
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 23
adres www www.fastfinance.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.