Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA (PLFSING00010)

13-01-2016 11:39:14 | Bieżący | ESPI | 3/2016
oRB: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm._, przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Rodzaje i terminy raportów:
1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:
- za IV kwartał 2015 roku - 29.02.2016 r.
- za I kwartał 2016 roku - 13.05.2016 r.
- za III kwartał 2016 roku - 14.11.2016 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 30.08.2016 r.

3. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny za 2015 rok - 29.04.2016 r.
- Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 29.04.2016 r.

Spółka informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
Ponadto, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa FASING SA składa w niniejszym raporcie oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2016 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje, że skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku zawierał będzie skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
_pełna nazwa emitenta_
FASING Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-142 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Modelarska 11
_ulica_ _numer_
_032_ 735 00 00 032 258-22-66
_telefon_ _fax_
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
_e-mail_ _www_
634-025-76-23 271569537
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2016-01-13 Grażyna Dudek Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
Symbol Emitenta FASING
Tytul Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Sektor Metalowy (met)
Kod 40-142
Miasto Katowice
Ulica Modelarska
Nr 11
Tel. (032) 735 00 00
Fax 032 258-22-66
e-mail fasing@fasing.com.pl
NIP 634-025-76-23
REGON 271569537
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 3
adres www www.fasing.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.