Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczącej umowy handlowej KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRNRC00012)

13-01-2016 08:47:49 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB: Zawarcie znaczącej umowy handlowej

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy handlowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. _dalej Emitent_ z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 roku podpisał umowę handlową _dalej Umowa_ z Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu. Przedmiotem umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass S.A.

Umowa obejmuje dostawy stłuczki realizowane w roku 2016, a jej szacunkowa wartość wynosi 14.476.500 zł netto i jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach, nie zawarto też postanowień dotyczących kar umownych. Kontrakt został zawarty na okres jednego roku tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów _Dz.U. nr 33 poz. 259_ z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
10-089 Olsztyn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Iwaszkiewicza 48/23
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
739-33-40-652 519544043
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Adam Krynicki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRYNICKI RECYKLING S.A.
Tytul Zawarcie znaczącej umowy handlowej
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 10-089
Miasto Olsztyn
Ulica Iwaszkiewicza
Nr 48/23
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.