Raporty Spółek ESPI/EBI

105/2017 NETIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETIA00014)

17-07-2017 16:38:08 | Bieżący | ESPI | 105/2017
oRB: Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: NETIA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 105 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka" lub "Netia"_ informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _dalej: "GPW"_ podjął uchwałę nr 772/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 120.452 _słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa_ akcji zwykłych na okaziciela serii L Netii, o wartości nominalnej 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda _dalej: "Akcje"_.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje z dniem 19 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _dalej: "KDPW"_ w dniu 19 lipca 2017 r. ich rejestracji i oznaczenia ich kodem "PLNETIA00014".

Akcje zostały przyjęte do depozytu przez KDPW uchwałą nr 449/17 Zarządu KDPW podjętą w dniu 10 lipca 2017 r. pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone pozostałe akcje Spółki oznaczone kodem "PLNETIA00014". Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu KDPW, zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Akcje wyemitowane zostały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. na skutek wykonania opcji przyznanych pracownikom Spółki zgodnie z planem premiowania akcjami, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 lutego 2011 r. _raport bieżący Spółki nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r._ z późniejszymi zmianami.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NETIA SA
_pełna nazwa emitenta_
NETIA Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-822 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Poleczki 13
_ulica_ _numer_
330-20-00 330-23-23
_telefon_ _fax_
inwestor@netia.pl www.netia.pl
_e-mail_ _www_
526-02-05-575 011566374
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 Katarzyna Iwuć pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu
2017-07-17 Stefan Radzimiński członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NETIA SA
Symbol Emitenta NETIA
Tytul Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 02-822
Miasto Warszawa
Ulica Poleczki
Nr 13
Tel. 330-20-00
Fax 330-23-23
e-mail inwestor@netia.pl
NIP 526-02-05-575
REGON 011566374
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 105
adres www www.netia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.