Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA (PLCHMDW00010)

13-01-2016 11:53:29 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB: Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki zależnej K-protos a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą _Republika Czeska_, w dniu 13 stycznia 2016 roku przekazał Emitentowi następującej treści informację:
Zarząd K-Protos a.s. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy w zakresie utrzymania ruchu w branży mechanicznej pomiędzy Spółką, a Synthos Kralupy a.s. Okres obowiązywania umowy ustalono na 3 lata począwszy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 35.000.000 PLN +VAT _trzydzieści pięć milionów złotych_, co oznacza spełnienie kryterium umowy znaczącej. Umowa zawiera klauzule powszechnie stosowane przy tego rodzaju kontraktach.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
32-600 Oświęcim
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 1
_ulica_ _numer_
_33_ 480 20 00 _33_ 444 60 59
_telefon_ _fax_
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
_e-mail_ _www_
549-19-11-468 070889223
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Wojciech Mazur Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Tytul Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
Sektor Chemiczny (che)
Kod 32-600
Miasto Oświęcim
Ulica Chemików
Nr 1
Tel. (33) 480 20 00
Fax (33) 444 60 59
e-mail sekretariat@chemoservis.pl
NIP 549-19-11-468
REGON 070889223
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 1
adres www www.chemoservis.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.