Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r. FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERUM00014)

13-01-2016 15:52:49 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r.

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: FERRUM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 lutego 2016 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach _Stołówka Zakładowa_ o godz. 11.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 9 lutego 2016 r., zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 24 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki FERRUM S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 24 stycznia 2016 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 13 stycznia 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 25 stycznia 2016 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 9 lutego 2016 r., posiadają prawo do:
1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 stycznia 2016 r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,
2/ zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,
3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad,
4/ uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji.

Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność budzi wątpliwości.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie. Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje ponadto, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 9 lutego 2016 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, FERRUM S.A. ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 4, 5 oraz 8 lutego 2016 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza FERRUM S.A. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. raporty@ferrum.com.pl. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 9 lutego 2016 r. mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenie, gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FERRUM SA
_pełna nazwa emitenta_
FERRUM Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-246 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Porcelanowa 11
_ulica_ _numer_
_0 32_ 255 58 42 _0 32_ 255 42 94
_telefon_ _fax_
ferrum.com.pl
_e-mail_ _www_
634-01-28-794 272581760
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski
2016-01-13 Włodzimierz Kasztalski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FERRUM SA
Symbol Emitenta FERRUM
Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 9 lutego 2016 r.
Sektor Metalowy (met)
Kod 40-246
Miasto Katowice
Ulica Porcelanowa
Nr 11
Tel. (0 32) 255 58 42
Fax (0 32) 255 42 94
e-mail
NIP 634-01-28-794
REGON 272581760
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www ferrum.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.