Raporty Spółek ESPI/EBI

19/2017 CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

17-07-2017 20:30:38 | Bieżący | ESPI | 19/2017
oRB: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od EVO Foundation z siedzibą w Vadus, Liechtenstein _"EVO Foundation"_ i jej podmiotów zależnych: EVO Holding Ltd. z siedzibą Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze _"EVO Holding"_ oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr _"Sensor"_ zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm._ o bezpośrednim nabyciu przez Sensor oraz pośrednim nabyciu przez EVO Foundation i EVO Holding akcji Spółki w dniu 12 lipca 2017 r.

W dniu 12 lipca 2017 r. Sensor, będący spółką bezpośrednio zależną od EVO Holding oraz pośrednio zależną od EVO Foundation, nabył w drodze transakcji sprzedaży 171.250 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki _"Transakcja"_, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. W wyniku Transakcji Sensor posiada obecnie bezpośrednio 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z:

a_ 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b_ 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją inne podmioty zależne Sensor posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki.

Przed Transakcją Sensor posiadał bezpośrednio 54.921.546 akcji Spółki, co stanowiło 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

a_ 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b_ 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w wyniku Transakcji EVO Foundation oraz jej spółka zależna EVO Holding obecnie posiadają pośrednio poprzez Sensor 55.092.796 akcji Spółki, co stanowi 8,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 82.005.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składa się z:

a_ 26.912.625 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.825.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b_ 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją inne niż EVO Holding oraz Sensor podmioty zależne EVO Foundation posiadające pośrednio bądź bezpośrednio akcje Spółki.

Przed Transakcją EVO Foundation oraz EVO Holding posiadały pośrednio poprzez Sensor 54.921.546 akcji Spółki, co stanowiło 8,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 81.662.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

a_ 26.741.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.482.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b_ 28.180.171 akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 28.180.171 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


Subject: Information on
the change in the share of the total number of votes at the general
meeting of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. _the "Company"_ hereby announces that on
July 17, 2017, the Company received from EVO Foundation, seated in
Vadus, Liechtenstein _"EVO Foundation"_ and its
subsidiaries, EVO Holding Ltd., seated in Road Town, Tortola, British
Virgin Islands _"EVO Holding"_ and Sensor Overseas Limited,
seated in Nicosia, Cyprus _"Sensor"_, notifications
provided under article 69 of the Act dated July 29, 2005 on Public
Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading and Public Companies _Journal of Law
no. 185 of 2009, item 1439 with subsequent amendments_ regarding the
direct acquisition by Sensor and indirect acquisition by EVO Foundation
and EVO Holding of shares in the Company on July 12, 2017.


On July 12, 2017 Sensor, a
direct subsidiary of EVO Holding and indirect subsidiary of EVO
Foundation, acquired via a transaction of sale 171,250 privileged
registered shares of the Company _"Transaction"_, of which
the Company had informed in its current report no. 18/2017 dated July
13, 2017. As a result of the Transaction Sensor currently holds directly
55,092,796 shares in the Company, constituting 8.61% of the Company's
share capital, which represents 82,005,421 votes at the general meeting
of the Company constituting 10.01% of the total number of votes in the
Company. The abovementioned shares include:


a_ 26,912,625 privileged
registered shares constituting 4.21% of the Company's share capital,
representing 53,825,250 votes at the general meeting of the Company,
which constitutes 6.57% of the total number of votes in the Company, and


b_ 28,180,171 bearer shares
constituting 4.41% of the Company's share capital, representing
28,180,171 votes at the general meeting of the Company, which
constitutes 3.44% of the total number of votes in the Company.


There exist no subsidiaries
of Sensor, which hold shares in the Company, either indirectly or
directly.


Prior to the Transaction
Sensor held directly 54,921,546 shares in the Company, constituting
8.59% of the Company's share capital, which represented 81,662,921 votes
at the general meeting of the Company constituting 9.97% of the total
number of votes in the Company. The abovementioned shares included:


a_ 26,741,375 privileged
registered shares constituting 4.18% of the Company's share capital,
representing 53,482,750 votes at the general meeting of the Company,
which constituted 6.53% of the total number of votes in the Company, and


b_ 28,180,171 bearer shares
constituting 4.41% of the Company's share capital, representing
28,180,171 votes at the general meeting of the Company, which
constituted 3.44% of the total number of votes in the Company.


Concurrently, as a result of
the Transaction EVO Foundation and its subsidiary EVO Holding currently
hold indirectly, through Sensor, 55,092,796 shares in the Company,
constituting 8.61% of the Company's share capital, which represents
82,005,421 votes at the general meeting of the Company constituting
10.01% of the total number of votes in the Company. The abovementioned
shares include:


a_ 26,912,625 privileged
registered shares constituting 4.21% of the Company's share capital,
representing 53,825,250 votes at the general meeting of the Company,
which constitutes 6.57% of the total number of votes in the Company, and


b_ 28,180,171 bearer shares
constituting 4.41% of the Company's share capital, representing
28,180,171 votes at the general meeting of the Company, which
constitutes 3.44% of the total number of votes in the Company.


There exist no subsidiaries
of EVO Foundation, other than EVO Holding and Sensor, which hold shares
in the Company, either indirectly or directly.


Prior to the Transaction EVO
Foundation and EVO Holding held indirectly, through Sensor, 54,921,546
shares in the Company, constituting 8.59% of the Company's share
capital, which represented 81,662,921 votes at the general meeting of
the Company constituting 9.97% of the total number of votes in the
Company. The abovementioned shares included:


a_ 26,741,375 privileged
registered shares constituting 4.18% of the Company's share capital,
representing 53,482,750 votes at the general meeting of the Company,
which constituted 6.53% of the total number of votes in the Company, and


b_ 28,180,171 bearer shares
constituting 4.41% of the Company's share capital, representing
28,180,171 votes at the general meeting of the Company, which
constituted 3.44% of the total number of votes in the Company.Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-878 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łubinowa 4a
_ulica_ _numer_
+ 48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
_telefon_ _fax_
ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsat.pl
_e-mail_ _www_
796-18-10-732 670925160
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 Tobias Solorz Prezes Zarządu Tobias Solorz


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
Tytul Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 03-878
Miasto Warszawa
Ulica Łubinowa
Nr 4a
Tel. + 48 22 356 66 00
Fax +48 22 356 60 03
e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
NIP 796-18-10-732
REGON 670925160
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 19
adres www www.grupapolsat.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.