Raporty Spółek ESPI/EBI

25/2017 ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA (PLZPCOT00018)

17-07-2017 23:16:33 | Bieżący | ESPI | 25/2017
oRB: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA o następującej treści:

"Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j._ informujemy, iż w związku z transakcjami zbycia akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Otmuchowie, zawartymi w dniu 5 lipca 2017 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _"Aviva OFE"_ zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed dokonaniem rozliczenia transakcji Fundusz na dzień 5 lipca 2017 roku Aviva OFE posiadał 861.556 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,76% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 861.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,76% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu ww. transakcji i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki, na dzień 6 lipca 2017 roku Aviva OFE nie posiadał już żadnych akcji Spółki, które uprawniałyby Aviva OFE do głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
48-385 Otmuchów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nyska 21
_ulica_ _numer_
_77_401 72 00 _77_ 431 50 85
_telefon_ _fax_
gpw@zpcotmuchow.com.pl www.grupaotmuchow.pl
_e-mail_ _www_
7530012546 531258977
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 PRZEMYSŁAW DANOWSKI Prezes Zarządu Przemysław Danowski
2017-07-17 BOGUSŁAW SZLADEWSKI Wiceprezes Zarządu Bogusław Szladewski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ZPC OTMUCHÓW S.A.
Tytul Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 48-385
Miasto Otmuchów
Ulica Nyska
Nr 21
Tel. (77)401 72 00
Fax (77) 431 50 85
e-mail gpw@zpcotmuchow.com.pl
NIP 7530012546
REGON 531258977
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 25
adres www www.grupaotmuchow.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.