Raporty Spółek ESPI/EBI

16/2017 NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (PLNTSYS00013)

17-07-2017 23:41:03 | Bieżący | ESPI | 16/2017
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PAP
Data: 2017-07-17

Firma: NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 2/17/07/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.
W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s_ Statutu Spółki oraz §4 pkt 2 lit. s_ Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., wybrała do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku., spółkę REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1.
Spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.
Wybór REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. stanowi odnowienie _przedłużenie_ dotychczasowego zlecenia badania. Umowa z podmiotem uprawnionym zostanie przedłużona na okres wykonania wskazanych wyżej usług _przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych_.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd NTT System S.A. informuje, iż Spółka NTT System S.A. korzystała już z usług firmy REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego akcji serii C oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. za lata 2005-2008, 2010-2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za lata 2007-2008, 2010-2011, 2015-2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NTT SYSTEM S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trakt Brzeski 89
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 773 62 00, +48 _22_ 773 62 98 +48 _22_ 773 62 99
_telefon_ _fax_
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
_e-mail_ _www_
113-25-18-415 15854360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-17 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2017-07-17 Krzysztof Porębski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Porębski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NTT SYSTEM S.A.
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sektor Informatyka (inf)
Kod 05-077 Warszawa-Wesoła
Miasto Zakręt
Ulica Trakt Brzeski
Nr 89
Tel. +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98
Fax +48 (22) 773 62 99
e-mail inwestor@ntt.pl
NIP 113-25-18-415
REGON 15854360
Data sporzadzenia 2017-07-17
Rok biezacy 2017
Numer 16
adres www www.ntt.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.