Raporty Spółek ESPI/EBI

Realizacja Programu skupu akcji własnych MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMNNCP00011)

13-01-2016 19:11:24 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB: Realizacja Programu skupu akcji własnych

PAP
Data: 2016-01-13

Firma: MENNICA POLSKA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-13
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Realizacja Programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku nr VII/134/2015 _"Program"_, Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 13 stycznia 2016 roku, transakcji nabycia łącznie 6 502 akcji własnych _"Akcje"_, po średniej cenie 13,90 zł za łączną kwotę 90 377,80 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł _jeden złoty_. Akcje nabyte w dniu 13 stycznia 2016 r. w ramach Programu stanowią 0,0127 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0127 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 6 502 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 24 634 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,048 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,048 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 24 634 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 342 358,65 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MENNICA POLSKA SA
_pełna nazwa emitenta_
MENNICA Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-851 Warszawa,
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Waliców 11
_ulica_ _numer_
022 656 40 00 022 620 52 22
_telefon_ _fax_
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
_e-mail_ _www_
527-00-23-255 010635937
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-13 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2016-01-13 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MENNICA POLSKA SA
Symbol Emitenta MENNICA
Tytul Realizacja Programu skupu akcji własnych
Sektor Metalowy (met)
Kod 00-851
Miasto Warszawa,
Ulica Waliców
Nr 11
Tel. 022 656 40 00
Fax 022 620 52 22
e-mail mennica@mennica.com.pl
NIP 527-00-23-255
REGON 010635937
Data sporzadzenia 2016-01-13
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.mennica.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.