Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o znacznej wartości IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

15-01-2016 15:54:29 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB: Nabycie aktywów o znacznej wartości

PAP
Data: 2016-01-15

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Nabycie aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r.
Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: Ustawa o ofercie_ w związku z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz
§ 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _dalej: Rozporządzenie_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 14 października 2015 r., niniejszym informuje, że w dniu
15 stycznia 2016 r. IDMSA powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu
14 stycznia 2016 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z emisją 8.353.526 akcji serii L o wartości nominalnej 0,30 zł każda akcja. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Devoran S.A. traktowana jest przez IDMSA jako nabycie aktywów o znacznej wartości.
W związku z powyższym informuje, że:
1_ W dniu 14 października 2015 r. IDMSA objął 8.206.228 sztuk akcji na okaziciela serii L,
o wartości nominalnej 0,30 zł każda akcja za cenę emisyjną w kwocie 0,87 zł za każdą akcję tj. za łączną cenę emisyjną w kwocie 7.139.418,36 zł.
2_ Nabyte przez IDMSA akcje serii L stanowią 88,32% udziału w kapitale zakładowym
Devoran S.A. i uprawniają do oddania 8.206.228 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
3_ Przed dokonaniem nabycia akcji serii L pomiędzy IDMSA a Devoran S.A. nie występowały powiązania osobowe jak również kapitałowe.
4_ Akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności, o którym IDMSA informował w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 14 października 2015 r.
5_ IDMSA uznaje akcje serii L jako aktywa o znacznej wartości z uwagi na kryterium o jakim mowa w § 2 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia polegającym na przekroczeniu 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej IDMSA za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych.
6_ Nabyte akcje traktowane są jako długoterminowa lokata kapitałowa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-15 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2016-01-15 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Nabycie aktywów o znacznej wartości
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2016-01-15
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.