Raporty Spółek ESPI/EBI

20/2017 BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

12-08-2017 22:00:38 | Bieżący | ESPI | 20/2017
oRB: Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

PAP
Data: 2017-08-12

Firma: BANK ZACHODNI WBK SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego _"Fundusz"_ zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki oraz o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów, tj. zawiadomienie dotyczące zmniejszenia posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Transakcje zbycia akcji rozliczone w dniu 7 sierpnia 2017 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Liczba akcji: 4 991 909, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki
Liczba głosów: 4 991 909, co stanowiło 5,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W dniu 7 sierpnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się: 4 962 413 akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 962 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


20/2017


12th August 2017


Re. Notification from Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny


Bank Zachodni WBK S.A. _"the Company"_
hereby informs that on 11 August 2017 it received from
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _"the Fund"_ the
notification on Company's shares sales and on the change of percentage
share in the total number of votes, i.e. notification on reduction of
shareholding in the Company below 5% of the total number of votes at the
Company's General Meeting.


As per information contained in the said
notice:


1. Date and type of event triggering the
change of shareholding that the notification refers to:


Sales of shares that were settled on 7th
August 2017


2. Number of shares held before the change
of shareholding and the percentage of share capital it represents and
the number of votes attached to these shares and the percentage of the
total number of vote they represent


Number of shares: 4,991,909 representing
5.03 % of the Company's share capital


Number of votes carried by these shares:
4,991,909 representing 5.03 % of the total number of votes at the
Company's General Meeting of Shareholders


3. Number of currently held shares and the
percentage of share capital they represent plus the number of votes
attached to these shares and the percentage of the total number of votes
they represent


On 7th August 2017, on the Fund's securities
account 4,962,413 Company's shares were stored, which represents 4.99 %
of the Company's share capital. These shares entitle to 4,962,413 votes
at the Company's General Meeting of Shareholders, which represents 4.99
% of the total number of votes at the Company's General Meeting of
Shareholders.


Legal basis:


Art. 70 item 1 in relation to Art. 69 clause
1 item 2 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and
conditions of introducing financial instruments to organized trading,
and on public companiesNazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK ZACHODNI WBK SA
_pełna nazwa emitenta_
BZWBK
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-950 WROCŁAW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
RYNEK 9/11
_ulica_ _numer_
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
_telefon_ _fax_
www.bzwbk.pl
_e-mail_ _www_
896-000-56-73 930041341
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-12 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK ZACHODNI WBK SA
Symbol Emitenta BZWBK
Tytul Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sektor
Kod 50-950
Miasto WROCŁAW
Ulica RYNEK
Nr 9/11
Tel. 071 - 370-10-01
Fax 071 - 370-24-36
e-mail
NIP 896-000-56-73
REGON 930041341
Data sporzadzenia 2017-08-12
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www www.bzwbk.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.