Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

29-02-2016 21:47:13 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQSr:

PAP
Data: 2016-02-29

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_IV_kwartal_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2015
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla
  za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 kwartał_y_ narastająco / okres od 2014-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 kwartał_y_ narastająco / okres od 2014-01-31 do 2015-01-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 7 487 1 621 1 789 387
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 601 -106 173 3 489 -25 344
  III. Zysk _strata_ brutto 3 306 -117 461 790 -28 038
  IV. Zysk _strata_ netto 3 290 -117 706 786 -28097
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 290 -112 207 786 -26 784
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 -5 499 0 -1313
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 181 -33 319 2 433 -7 953
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 676 19 150 162 4571
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 226 -27 837 -2 922 -6 648
  X. Przepływy pieniężne netto razem -1 367 -112 207 -327 -10027
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 3 290 -5 499 786 -1 313
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 1,00 -33,94 0,24 -8,10
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 1,00 -33,94 0,24 -8,10
  XVI. Zysk netto zanualizowany 3 290 -117 706 786 -28 097
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XVIII. 1,00 -33,94 0,24 -8,10
  XIX. Aktywa razem 46 164 52 219 10 833 12 251
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 71 511 84 599 16 781 19 848
  XXI. Zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  XXII. Zobowiązania długoterminowe 10 518 4 815 2 468 1 130
  XXIII. Rezerwy na zobowiązania 14 340 18 788 3 365 4 408
  XXIV. Kapitał własny -50 432 -58 241 -11 834 -13 664
  XXV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 14 897 14 894
  XXVI. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -15,25 -17,61 -3,58 -4,13
  XXVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -15,25 -17,61 -3,58 -4,13
  Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XXX. I-XII/2015 I/XII/2014 I/XII/2015 I-XII?2014
  dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
  XXXI. Przychody z działalności maklerskiej 1 529 40 365 10
  XXXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 10 108 -24 466 2 415 -5 840
  XXXIII. Zysk _strata_ brutto 4 289 -127 480 1 025 -30 430
  XXXIV. Zysk _strata_ netto 4 288 -127 268 1 025 -30 379
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -414 -33 427 -99 -7 979
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 171 19 566 280 4 670
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -30 330 0 -7 240
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 756 -44 191 181 -10 549
  XXXIX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 4 288 -127 268 1 025 -30 379
  XL. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 1,30 -38,49 0,31 -9,19
  XLII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 1,30 -38,49 0,31 -9,19
  XLIV. Zysk netto zanualizowany 4 288 -127 268 1 025 -30 379
  XLV. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLVI. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 1,30 -38,49 0,31 -9,19
  XLVII. Pozycje biansu są prezentowane na koniec półrocza br Stan na 31.12.2015 stan na 31.12. 2014 stan nq 31.12. 2015 stan na 31.12.2104
  XLVIII. Aktywa razem 11 212 14 438 2 631 3 387
  XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 66 565 69 257 15 620 16 249
  L. Zobowiązania wobec Klientów 0 0 0 0
  LI. Zobowiązania długoterminowe 1 065 1 065 250 250
  LII. Rezerwy na zobowiązania 12 368 16 695 2 902 3 917
  LIII. Kapitał własny -68 910 -73 192 -16 170 -17 172
  LIV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 14 897 14 894
  LV. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  LVI. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -20,84 -22,14 -4,89 -5,19
  LVII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  LVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -20,84 -22,14 -4,89 -5,19
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Raport_IV_kwartal_2015.pdf Raport za IV Kwartał 2015

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-02-29 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2016-02-29 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2016-02-29
  Rok biezacy 2015
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.