Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-03-2016 13:12:05 | Bieżący | ESPI | 9/2016
oRB: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA lub _ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: Ustawa o ofercie_ w związku z § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _dalej: Rozporządzenie_ niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 1 marca 2016 r. przez sąd rejestrowy IDMSA tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie IDMSA.
Sąd rejestrowy dokonał:
1_ rejestracji obniżenia kapitału zakładowego IDMSA w związku Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 63.317.349,35 zł tj. z kwoty 63.482.668,80 zł
do kwoty 165.319,45 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej wyemitowanych przez IDMSA akcji z 19,20 zł do kwoty 0,05 zł przypadającej na jedną akcję.
Po zarejestrowaniu w/w zmiany kapitał zakładowy IDMSA wynosi 165.319,45 zł i dzieli się na 3.306.389 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja, uprawniających do oddania 3.306.389 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2_ rejestracji zmiany Statut Spółki w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru. Treść przedmiotowej uchwały została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
3_ rejestracji zmiany Statutu Spółki w związku z Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowy akcjonariuszy. Treść przedmiotowej uchwały została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia
22 grudnia 2015 r.

Jednocześnie IDMSA informuje, że ustalony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu Spółki został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-02 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2016-03-02 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2016-03-02
Rok biezacy 2016
Numer 9
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.