Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w MPL Katowice w Pyrzowicach PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBALTN00014)

02-03-2016 11:58:20 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB: Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w MPL Katowice w Pyrzowicach

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w MPL Katowice w Pyrzowicach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. _dalej: Emitent lub Spółka_ informuje, iż w dniu 2 marca 2016 r. podpisał z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. _dalej: Wynajmujący_ umowę najmu ok. 400 m2 powierzchni użytkowej w Terminalu A w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach _dalej: Umowa_ w związku z ofertą złożoną przez Emitenta w aukcji, o wyniku, której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Termin obowiązywania Umowy został określony na okres od dnia jej zawarcia do dnia 25 czerwca 2022 r. Przewidywany termin przekazania przedmiotu najmu nastąpi w kwietniu 2016 r., przy czym termin uruchomienia przez Emitenta działalności nastąpi w ustalonym w Umowie okresie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie terminala A. W przypadku uchybienia umownemu terminowi uruchomienia działalności Emitent zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 0,03 mln zł za każdy dzień opóźnienia. Poza powyższym, Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie od 42 mln zł netto do 70 mln zł netto. Na szacowaną wartość Umowy składa się suma uzgodnionych przez strony miesięcznych czynszów najmu obejmujących czynsz gwarantowany oraz czynszu zmiennego stanowiącego prowizję od wartości obrotów handlowych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania czy odstąpienia, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

Jako kryterium uznania szacowanej wartości Umowy za znaczącą Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy jedna ze spółek zależnych od Emitenta zawarła z Wynajmującym umowę najmu powierzchni wykorzystanej na prowadzenie działalności gastronomicznej na okres do czerwca 2022 roku o szacowanej wartości w okresie jej obowiązywania w wysokości od 5 mln zł do 12 mln zł.

Emitent przypomina, iż w związku z zawarciem Umowy, Spółka będzie kontynuować w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach działalność handlową na powierzchni ok. 500 m2 oraz działalność gastronomiczną na powierzchni ok. 500 m2.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BALTONA S.A. Handel detaliczny _had_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-234 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Działkowa 115
_ulica_ _numer_
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
586-010-22-92 000144035
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-02 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2016-03-02 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BALTONA S.A.
Tytul Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej w MPL Katowice w Pyrzowicach
Sektor Handel detaliczny (had)
Kod 02-234
Miasto Warszawa
Ulica Działkowa
Nr 115
Tel. +48 22 519 20 00
Fax +48 22 519 20 05
e-mail
NIP 586-010-22-92
REGON 000144035
Data sporzadzenia 2016-03-02
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.