Raporty Spółek ESPI/EBI

Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLODRTS00017)

02-03-2016 09:55:45 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB: Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank

PAP
Data: 2016-03-02

Firma: OT LOGISTICS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-02
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz zawarcia umowy z mBank S.A. o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł _Umowa_, Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dokonał na rzecz mBank S.A. wpisu hipoteki łącznej ustanowionej na: _i_ prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka i budynku stanowiącym odrębną własność lokalu położonej przy ul. Kleczkowskiej 50, _ii_ prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka położonej przy ul. Kleczkowskiej 50, _iii_ prawach do dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości położonych przy ul. Kleczkowskiej 52. Wartość ewidencyjna nieruchomości ujęta w księgach rachunkowych wynosi 60,7 mln zł. Hipoteka została ustanowiona do kwoty 74,8 mln zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zbożowa 4
_ulica_ _numer_
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
_telefon_ _fax_
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
_e-mail_ _www_
8960000049 930055366
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-02 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu
2016-03-02 Ryszard Warzocha Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta OT LOGISTICS
Tytul Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 70-653
Miasto Szczecin
Ulica Zbożowa
Nr 4
Tel. +48 91 425 73 00
Fax +48 91 425 73 58
e-mail info@otlogistics.com.pl
NIP 8960000049
REGON 930055366
Data sporzadzenia 2016-03-02
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.