Raporty Spółek ESPI/EBI

35/2017 GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLGSPR000014)

13-09-2017 17:14:15 | Bieżący | ESPI | 35/2017
oRB: Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: GETIN HOLDING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Getin Holding S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że otrzymał dzisiaj od zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne funduszy Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny _dalej: Fundusze_ zawiadomienie na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ _dalej: Zawiadomienie_.
Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku rejestracji w dniu 7 września 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 32/2017 z 7 września 2017 r., zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Fundusze zmniejszyły stan posiadania akcji Emitenta poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.
Przed podwyższeniem kapitału, tj. na dzień 6 września 2017 r. Fundusze posiadały 73 516 574 akcje Emitenta, stanowiące 10,05% kapitału zakładowego Emitenta i były uprawnione do 73 516 574 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 10,05% ogólnej liczby głosów.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. na dzień 7 września 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych Funduszy znajdowały się 73 516 574 akcje Emitenta, co stanowiło 9,69% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 73 516 574 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 9,69% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GETIN HOLDING SA
_pełna nazwa emitenta_
GETIN Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-413 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gwiaździsta 66
_ulica_ _numer_
071 797 77 00 071 797 77 16
_telefon_ _fax_
www.getin.pl
_e-mail_ _www_
895-16-94-236 932117232
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2017-09-13 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2017-09-13 Krzysztof Florczak Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GETIN HOLDING SA
Symbol Emitenta GETIN
Tytul Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
Sektor Banki (ban)
Kod 53-413
Miasto Wrocław
Ulica Gwiaździsta
Nr 66
Tel. 071 797 77 00
Fax 071 797 77 16
e-mail
NIP 895-16-94-236
REGON 932117232
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 35
adres www www.getin.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.