Raporty Spółek ESPI/EBI

59/2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027)

13-09-2017 18:27:25 | Bieżący | ESPI | 59/2017
oRB: Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2017 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _"KRS"_ w dniu 13 września 2017 roku dokonał wpisu zmian w kapitale zakładowym Spółki związanych z:
• zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.434.931,20 zł do kwoty 1.440.487,60 zł,
• zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 100.223 akcji serii D,
• zmianą struktury kapitału zakładowego Spółki poprzez wpisanie 10.905 akcji serii F.
Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Przedmiotowe zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego nastąpiły z dniem 31 maja 2017 roku w związku z rejestracją przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wydaniem _zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych_ 100.223 akcji zwykłych, na okaziciela, serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz 10.905 akcji zwykłych, na okaziciela, serii F Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 roku, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 z dnia 17 maja 2017 roku i 49/2017 z dnia 26 maja 2017 roku.

Zgodnie z przedmiotowym wpisem kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.440.487,60 zł. Kapitał ten dzieli się na 28.809.752 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.099.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:
• 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 526.841 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 30.129 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek omyłki została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego liczba akcji zwykłych na okaziciela serii D _100.223 akcji_, liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F _10.905 akcji_ oraz liczba akcji wszystkich emisji _28.252.782 akcji_. Omyłka wynika z błędnego ujęcia jedynie tych akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii F, o które w związku z ich wprowadzeniem do obrotu nastąpiło niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.440.487,60 zł i błędnego zsumowania liczby akcji wszystkich emisji.

W związku z powyższym, w dniu 13 września 2017r., Spółka złożyła wniosek do Sądu o dokonanie wpisu prawidłowych wartości liczby akcji zwykłych serii D i serii F oraz ogólnej liczby akcji wszystkich emisji.

O wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym skorygowanych ww. wartości Spółka poinformuje odrębnym raportem niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.
***
Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z rejestracją, dopuszczeniem do obrotu i wydaniem podmiotom uprawnionym _zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych podmiotów uprawnionych_ w dniu 31 sierpnia 2017 roku 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 12.296 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 57/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i 58/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.441.786,35 zł i dzieli się na 28.835.727 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.125.436 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym:
• 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy;
• 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 540.520 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 42.425 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wskazane wyżej zmiany w kapitale zakładowym oczekują na rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, przy czym wpis w KRS będzie miał jedynie charakter deklaratywny.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-231 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
JUTRZENKI 137A
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 57 63 900 +48 _22_ 57 63 901
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5213111513 016366823
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2017-09-13 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Tytul Rejestracja przez KRS zmian w kapitale zakładowym Spółki
Sektor Informatyka (inf)
Kod 02-231
Miasto WARSZAWA
Ulica JUTRZENKI
Nr 137A
Tel. +48 (22) 57 63 900
Fax +48 (22) 57 63 901
e-mail
NIP 5213111513
REGON 016366823
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 59
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.