Raporty Spółek ESPI/EBI

31/2017 INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLECMNG00019)

13-09-2017 19:00:05 | Bieżący | ESPI | 31/2017
oRB: Realizacja skupu akcji własnych

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Realizacja skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu 13 września 2017 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.300 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 13 września 2017 roku wynosi 4.380 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0505% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.300 głosów co stanowi 0,0505% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 1,33 złotych za sztukę.
Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 878.248 akcji własnych, stanowiących 6,0728% kapitału zakładowego uprawniających do 878.248 głosów co odpowiada 6,0728% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
INVISTA S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-669 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Emilii Plater 14/14-18
_ulica_ _numer_
22 127 54 22 22 121 12 04
_telefon_ _fax_
invista@invista.com.pl www.invista.com.pl
_e-mail_ _www_
526-24-83-290 016448159
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Jan Bazyl Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INVISTA S.A.
Tytul Realizacja skupu akcji własnych
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-669
Miasto Warszawa
Ulica Emilii Plater
Nr 14/14-18
Tel. 22 127 54 22
Fax 22 121 12 04
e-mail invista@invista.com.pl
NIP 526-24-83-290
REGON 016448159
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 31
adres www www.invista.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.