Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do znaczącej umowy TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)

03-03-2016 15:06:15 | Bieżący | ESPI | 8/2016
oRB: Aneks do znaczącej umowy

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: TOYA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2016 r. TOYA S.A. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. , o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt. 25.1.3.

Na podstawie aneksu przedłużono kwotę dostępnego limitu kredytowego do dnia 7 marca 2017 r. określając go w wysokości 5.000.000 zł z zastrzeżeniem, że na podstawie dyspozycji Toya S.A. złożonej najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2016 r. Bank przedstawi Toya S.A. aneks podwyższający dostępny limit do kwoty nie przekraczającej 25.000.000 zł na dotychczasowych warunkach.

Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TOYA S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-168 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sołtysowicka 13-15
_ulica_ _numer_
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
895-16-86-107 932093253
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TOYA S.A.
Tytul Aneks do znaczącej umowy
Sektor Handel (han)
Kod 51-168
Miasto Wrocław
Ulica Sołtysowicka
Nr 13-15
Tel. +48 71 32 46 200
Fax +48 71 32 46 216
e-mail
NIP 895-16-86-107
REGON 932093253
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.