Raporty Spółek ESPI/EBI

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)

03-03-2016 17:12:40 | Bieżący | ESPI | 6/2016
oRB: Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: Eurotel Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2016 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 3 000 000,00 złotych _ słownie: trzy miliony_.
Okres trwania lokaty: 89 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2016-03-03
Data zapadalności lokaty: 2016-05-31

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel_han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584524 191167690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2016-03-03 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Eurotel Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta EUROTEL S.A.
Tytul Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
Sektor Handel(han)
Kod 80-126
Miasto Gdańsk
Ulica Myśliwska
Nr 21
Tel. 58 5203819 - 20
Fax 58 5203819 w 202
e-mail ri@eurotel.pl
NIP 5861584524
REGON 191167690
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 6
adres www www.eurotel.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.