Raporty Spółek ESPI/EBI

28/2017 VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLVTLGD00010)

13-09-2017 19:15:15 | Bieżący | ESPI | 28/2017
oRB: Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta.

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje, iż w dniu 13 wrzesień 2017 r. powziął informacje o złożeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Eko sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Eko sp. z o.o. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Eko sp. z o.o. to 840.988,02 złotych. Zarząd spółki zależnej poinformował Emitenta, iż zamierza uregulować wierzytelność.

Ponadto Zarząd w dniu 13 września 2017 powziął informację o złożeniu przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Offshore sp. z o.o. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Offshore sp. z o.o. to 112.656,99 zł. Jednocześnie Zarząd spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. poinformował Emitenta, że zaspokoił tą wierzytelność.

Dodatkowo w dniu 13 września 2017 r. Zarząd Spółki powziął informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Vistal Construction sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VISTAL GDYNIA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-061 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Hutnicza 40
_ulica_ _numer_
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5830003993 190522969
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Ryszard Matyka Bogdan Malc Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Ryszard Matyka Bogdan Malc


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta VISTAL GDYNIA S.A.
Tytul Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta.
Sektor
Kod 81-061
Miasto Gdynia
Ulica Hutnicza
Nr 40
Tel. +48 58 783 37 04
Fax +48 58 783 37 05
e-mail
NIP 5830003993
REGON 190522969
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.