Raporty Spółek ESPI/EBI

21/2017 AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLAIRWY00017)

13-09-2017 22:20:25 | Bieżący | ESPI | 21/2017
oRB: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w związku z otrzymanym w dniu 13 września 2017 r. zapytaniem akcjonariusza dotyczącym projektów Spółki, Emitent przedstawia poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1. W jakim terminie można się spodziewać finalizacji transakcji dot. dwóch kolejnych technologii – systemu do czyszczenia jamy ustnej _ang. oral care_ _"OC"_ oraz systemu do regulacji i utrzymywania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej _ang. cuff presure regulator_ _"CPR"_.
Odpowiedź Spółki: Oceniając stan procesu komercjalizacji technologii OC oraz CPR, a także biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte przy komercjalizacji pierwszej technologii _CSS – zamknięty system czyszczenia rurki intubacyjnej_, Zarząd Spółki spodziewa się finalizacji procesu sprzedaży technologii OC i CPR w okresie najbliższych 12-24 miesięcy. Zarząd Spółki pragnie jednocześnie podkreślić, że naturalną cechą negocjacji biznesowych jest trudność oszacowania czasu ich trwania. Jeśli natomiast chodzi o proces monetyzacji wymienionych technologii, to postępuje on zgodnie z przyjętymi harmonogramami i budżetami. O wszelkich istotnych potencjalnych zmianach co do możliwych terminów finalizacji zakładanych transakcji sprzedaży dwóch kolejnych technologii Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował akcjonariuszy.
2. Czy Spółka planuje w jakiś sposób podzielić się zyskiem uzyskanym ze sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych _ang. closed suction catheter airway maintenance system_ z akcjonariuszami?
Odpowiedź Spółki: Obecna polityka Emitenta zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne w tym zakresie. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym możliwości przeprowadzenia przez Spółkę tzw. procesu buy-back, tj. złożenia akcjonariuszom Spółki oferty zakupu akcji, co wymaga uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej. W dniu 13 września 2017 roku Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. odmówiła zgody na rozpoczęcie programu skupu akcji własnych z uwagi na brak możliwości sfinansowania wynagrodzenia należnego akcjonariuszom zbywanych akcji z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Uzasadniając swoją decyzję, Rada Nadzorcza wskazała, że z uwagi na bieżący brak zdolności dywidendowej i precyzyjne w tym zakresie przepisy kodeksu spółek handlowych, rozpoczęcie skupu akcji własnych w 2017 lub 2018 roku wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego i nieuzasadnionym ekonomicznie oraz wątpliwym prawnie nabyciem przez Spółkę akcji z odroczonym o co najmniej rok terminem płatności. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby Zarząd podjął niezbędne kroki umożliwiające dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, po wypracowaniu przez Spółkę i wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za lata 2017 i 2018 zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału. Zarząd Spółki zamierza na bieżąco monitorować możliwości dzielenia się spodziewaną nadwyżką kapitałową i wypracowanymi zyskami, zarówno w formie procesu buy-back, jak również w formie wypłaty dywidendy. Wpływ do Spółki pierwszej, największej transzy płatności ze sprzedaży technologii CSS _prawie 23 mln PLN przy obecnym kursie EUR/PLN_ spodziewany jest w pierwszych dniach października br., a kolejne transze rozłożone są w czasie, zgodnie z warunkami umowy, opisanej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2017..
3. Czy obecna wycena spółki na GPW odzwierciedla wartość zbudowaną przez spółkę?
Odpowiedź Spółki: Zarząd Spółki co do zasady nie komentuje wyceny Spółki na rynku giełdowym i decyzji transakcyjnych akcjonariuszy. Jednakże widzimy niespotykany dysonans między sukcesem biznesowym, jakim była podpisana umowa sprzedaży pierwszej technologii Spółki, tj. systemu CSS, do notowanego na giełdzie w Nowym Jorku, globalnego lidera branżowego, a zachowaniem kursu akcji Airway Medix SA w ostatnich tygodniach. W ocenie Zarządu obecna wycena Spółki nie odzwierciedla wartości zbudowanej przez Spółkę i jest wysoce niedoszacowana przez uczestników rynku. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
AIRWAY MEDIX S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-195 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słomińskiego 15 lok 509
_ulica_ _numer_
+48 22 398 39 02 +48 22 300 99 87
_telefon_ _fax_
info@airwaymedix.pl www.airwaymedix.pl
_e-mail_ _www_
5252568205 146885502
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU
2017-09-13 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta AIRWAY MEDIX S.A.
Tytul Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-195
Miasto Warszawa
Ulica Słomińskiego
Nr 15 lok 509
Tel. +48 22 398 39 02
Fax +48 22 300 99 87
e-mail info@airwaymedix.pl
NIP 5252568205
REGON 146885502
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 21
adres www www.airwaymedix.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.