Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja obligacji serii C w depozycie KDPW FAM (PLFAM0000012)

03-03-2016 14:41:30 | Bieżący | ESPI | 10/2016
oRB: Rejestracja obligacji serii C w depozycie KDPW

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Rejestracja obligacji serii C w depozycie KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. _dalej Spółka_ informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. Spółka została powiadomiona o podjęciu w dniu 1 marca 2016 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _dalej "KDPW"_ Uchwały nr 136/16, w której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować - na wniosek Spółki - w depozycie papierów wartościowych 1.000 _jeden tysiąc_ obligacji na okaziciela serii C spółki FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł _dziesięć tysięcy złotych_ każda, o terminie wykupu 10 grudnia 2018 r. emitowanych na podstawie Uchwały nr 41/2015 Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2015 r. oraz oznaczyć je kodem PLFAM0000095. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować obligacje serii C w dniu 3 marca 2016 r. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
_pełna nazwa emitenta_
FAM Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54-611 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Avicenny 16
_ulica_ _numer_
71-38-39-905 71-38-39-906
_telefon_ _fax_
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
_e-mail_ _www_
875-000-27-63 870260262
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2016-03-03 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
Symbol Emitenta FAM
Tytul Rejestracja obligacji serii C w depozycie KDPW
Sektor Metalowy (met)
Kod 54-611
Miasto Wrocław
Ulica Avicenny
Nr 16
Tel. 71-38-39-905
Fax 71-38-39-906
e-mail fam@fam.com.pl
NIP 875-000-27-63
REGON 870260262
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www famgk.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.