Raporty Spółek ESPI/EBI

111/2017 GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLGETBK00012)

13-09-2017 23:10:00 | Bieżący | ESPI | 111/2017
oRB: UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B

PAP
Data: 2017-09-13

Firma: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 111 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2017 z dnia 4 września 2017 roku dotyczącego warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B Getin Noble Banku S.A. _"Akcje"_ _"Emitent"_ w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent informuje, iż w dniu 13 września 2017 roku otrzymał Uchwałę nr 1047/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW", "Giełda"_ z dnia 13 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW Akcji Emitenta _"Uchwała"_.

Zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18 315 019 Akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2,73 zł każda.

Dodatkowo zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 września 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 września 2017 r. rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem "PLGETBK00012".

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-208 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przyokopowa 33
_ulica_ _numer_
22 541 51 58 22 541 51 59
_telefon_ _fax_
bank@gnb.pl www.gnb.pl
_e-mail_ _www_
108-000-48-50 141334039
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu
2017-09-13 Maciej Szczechura Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GETIN NOBLE BANK S.A.
Tytul UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SERII B
Sektor Banki (ban)
Kod 01-208
Miasto Warszawa
Ulica Przyokopowa
Nr 33
Tel. 22 541 51 58
Fax 22 541 51 59
e-mail bank@gnb.pl
NIP 108-000-48-50
REGON 141334039
Data sporzadzenia 2017-09-13
Rok biezacy 2017
Numer 111
adres www www.gnb.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.