Raporty Spółek ESPI/EBI

MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPH00016)

14-09-2017 08:02:16 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2017-09-14

Firma: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • 2017-09-14_MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 2017-09-14_MPH_SF_Skonsolidowane_1H_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 2017-09-14_MPH_SF_Jednostkowe_1H_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_-_przeglad_skonsolidowanego_SF_30-06-2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_-_przeglad_jednostkowego_SF_30-06-2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-09-14
  MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  MASTER PHARM S.A. Farmaceutyczny _far_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  91-203 Łódź
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wersalska 8
  _ulica_ _numer_
  +48 42 712 62 00 +48 42 712 62 00
  _telefon_ _fax_
  ri@masterpharm.pl ri.masterpharm.pl
  _e-mail_ _www_
  9512060837 015276970
  _NIP_ _REGON_
  "ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci" Sp. p.
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
  Wybrane dane rachunku zysków i strat
  I. Przychody ze sprzedaży 19 609 19 083 4 617 4 356
  II. Koszty działalności -17 102 -15 859 -4 026 -3 620
  III. Amortyzacja -386 -98 -91 -22
  IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 555 3 216 602 734
  V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 599 3 315 612 757
  VI. Zysk _strata_ roku obrotowego 2 078 2 867 489 654
  VII. EBITDA 2 941 3 314 692 757
  Wybrane dane bilansowe
  VIII. Aktywa trwałe 43 111 41 663 10 216 9 417
  IX. Aktywa obrotowe 40 049 37 241 9 476 8 418
  X. Aktywa razem 83 160 78 904 19 707 17 835
  XI. Należności handlowe 20 410 19 207 4 829 4 342
  XII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 946 15 475 3 300 3 498
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 162 8 377 3 587 1 894
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 315 192 75 43
  XV. Kapitał własny 67 683 70 335 16 039 15 899
  XVI. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej 121 1 082 28 247
  XVII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej -1 546 -1 158 -364 -264
  XVIII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej -104 16 742 -24 3 822
  XIX. Przepływy pieniężne netto razem -1 529 16 666 -360 3 805
  XX. Środki pieniężne na początek okresu 15 475 5 184 3 643 1 183
  XXI. Środki pieniężne na koniec okresu 13 946 21 850 3 283 4 988


  Wybrane pozycje bilansowe przeliczono według kursów ogłoszonych przez
  NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień
  30.06.2017 wynosił 1 EUR - 4,2265 PLN; kurs na dzień 31.12.2016 wynosił
  1 EUR - 4,4240 PLN. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
  sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
  stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
  sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 wynosił 1
  EUR - 4,2474 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 wynosił
  1 EUR - 4,3805 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
  wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w
  tysiącach złotych przez kurs wymiany.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  2017-09-14_MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu
  2017-09-14_MPH_SF_Skonsolidowane_1H_2017.pdf Skonsolidowane SF
  2017-09-14_MPH_SF_Jednostkowe_1H_2017.pdf Jednostkowe SF
  Raport_-_przeglad_skonsolidowanego_SF_30-06-2017.pdf Przegląd skonsolidowanego SF
  Raport_-_przeglad_jednostkowego_SF_30-06-2017.pdf Przegląd jednostkowego SF

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-09-14 Jacek Franasik Prezes Zarządu
  2017-09-14 Rafał Biskup Członek Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MASTER PHARM S.A.
  Tytul
  Sektor Farmaceutyczny (far)
  Kod 91-203
  Miasto Łódź
  Ulica Wersalska
  Nr 8
  Tel. +48 42 712 62 00
  Fax +48 42 712 62 00
  e-mail ri@masterpharm.pl
  NIP 9512060837
  REGON 015276970
  Data sporzadzenia 2017-09-14
  Rok biezacy
  Numer
  adres www ri.masterpharm.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.