Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRKPL00014)

03-03-2016 17:33:40 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną

PAP
Data: 2016-03-03

Firma: TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy _tzw. goodwill_ przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A., podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość tego aktywa w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 12 302 tys. zł.

Wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2015 roku wynosiła 341 348 tys. zł. W ocenie Zarządu Spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość firmy przypisanej do wyżej wymienionego ośrodka generującego przepływy pieniężne, w związku z tym Zarząd Emitenta przeprowadził test na utratę wartości firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dodatkowo Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że powziął wiadomość o rezerwie zawiązanej przez spółkę zależną AB Kauno tiltai, której wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Trakcja za 2015 rok wynosi 27 800 tys. zł. Rezerwę zawiązano na dzień 31 grudnia 2015 roku w związku ze sporem sądowym pomiędzy konsorcjum, w którego skład wchodzi AB Kauno tiltai, a AB Lietuvos geležinkeliai, w którym AB Lietuvos geležinkeliai roszczą o naliczenie kary umownej za opóźnienie w realizacji robót.

Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisu aktualizującego wartość firmy oraz zawiązanie rezerwy, wpływają na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 o kwotę 40 102 tys. zł, oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 12 302 tys. zł.

Wartości ostateczne utworzenia odpisu aktualizującego wartość firmy oraz zawiązania rezerwy uzależnione są od zakończenia audytu rocznego i zostaną zaprezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2015.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 1382_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59 18 p.
_ulica_ _numer_
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
_telefon_ _fax_
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
_e-mail_ _www_
525-000-24-39 010952900
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-03 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu
2016-03-03 Paweł Nogalski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TRAKCJA PRKiI S.A.
Tytul Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu wartości firmy oraz zawiązaniu rezerwy przez spółkę zależną
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59 18 p.
Tel. +48-22-628-62-63
Fax +48-22-474-12-85
e-mail sekretariat@grupatrakcja.com
NIP 525-000-24-39
REGON 010952900
Data sporzadzenia 2016-03-03
Rok biezacy 2016
Numer 5
adres www www.grupatrakcja.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.