Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja od akcjonariusza Spółki PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010)

31-03-2016 22:05:43 | Bieżący | ESPI | 11/2016
oRB: Informacja od akcjonariusza Spółki

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Informacja od akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym _dalej "Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym _tj. 31 marca 2016 roku_ od jednego z jej akcjonariuszy, spółki Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

"Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ zawiadamia o zmniejszeniu łącznego zaangażowania _udziału_ w PCC EXOL S.A. _"Spółka"_ do poziomu 4,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zakup akcji Spółki w dwóch transakcjach: 1_ transakcji pakietowej pozasesyjnej oraz 2_ umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji
Data ww. zdarzeń 24.03.2016 r.

STAN POSIADANIA PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Akcje serii C2, D
Liczba posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 15,94%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 9,27%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 15,94%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 27 496 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 9,27%

STAN POSIADANIA PO ZMIANIE UDZIAŁU
Akcje serii C2, D
Liczba posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 7,35%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 4,27%
RAZEM:
Liczba posiadanych akcji 1 2 671 002
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 7,35%
Liczba posiadanych głosów z posiadanych akcji 12 671 002
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ Spółki 4,27%

Żaden podmiot zależny od Carlson Ventures International Limited nie posiada akcji Spółki. W przypadku Carlson Ventures International Limited nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy."

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC EXOL S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120 Brzeg Dolny
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienkiewicza 4
_ulica_ _numer_
71 794 21 27 71 794 39 11
_telefon_ _fax_
ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu
_e-mail_ _www_
9880267207 020716361
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2016-03-31 Zbigniew Skorupa Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PCC EXOL S.A.
Tytul Informacja od akcjonariusza Spółki
Sektor Chemiczny (che)
Kod 56-120
Miasto Brzeg Dolny
Ulica Sienkiewicza
Nr 4
Tel. 71 794 21 27
Fax 71 794 39 11
e-mail ir.exol@pcc.eu
NIP 9880267207
REGON 020716361
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 11
adres www www.pcc-exol.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.