Raporty Spółek ESPI/EBI

35/2017 INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLINTBD00014)

12-10-2017 17:35:51 | Bieżący | ESPI | 35/2017
oRB: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 11 października 2017 roku w godzinach - wieczornych zawarta została pomiędzy Emitentem, jedną ze spółek w 100% zależnych od Emitenta _Spółka Zależną_ oraz krajowym podmiotem prowadzącym działalność w branży budowlanej _Kupujący_ trójstronna przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości gruntowych _oznaczonych jako Nieruchomość A1 o powierzchni 2,78 ha, Nieruchomość B1 o powierzchni ok. 2,32 ha, Nieruchomość C1 o powierzchni ok. 1,18 ha a łącznie jako Nieruchomości_ położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie o łącznej powierzchni ok. 6,28 ha _Nieruchomości_.
Na mocy Umowy Spółka sprzeda na rzecz Kupującego Nieruchomości za łączną cenę ok. 29 mln zł netto.
Przyrzeczone umowy sprzedaży poszczególnych nieruchomości zostaną poprzedzone koniecznością spełnienia określonych w umowie warunków do których najistotniejsze należą:
- uzyskanie przez Kupującego w terminie do 15 września 2018 r. ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, na podstawie której ustalone zostanie zagospodarowanie oraz zabudowę tej nieruchomości budynkiem o przeznaczeniu na działalność handlowo – usługową w zakresie zgodnym z oczekiwaniami Kupującego, przy czym warunek ten został zastrzeżony na korzyść Kupującego;
- uzyskania przez Spółkę prawomocnego postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami, a w przypadku gdyby postępowanie układowe nie zostało prawomocnie zakończone w terminach określonych indywidualnie dla poszczególnych Nieruchomości A, B i C, uzyskania zgody Rady Wierzycieli lub Sędziego Komisarza na dokonanie transakcji sprzedaży poszczególnych nieruchomości;
- zniesienie obciążeń hipotecznych dla Nieruchomości.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Umowy zawarcie umowy przyrzeczonej dla Nieruchomości A wymaga wcześniejszego zawarcia Umowy sprzedaży dla Nieruchomości B.
Zgodnie z treścią Umowy graniczne terminy na zawarcie umów przyrzeczonych dla Nieruchomości A, B i C zostały określone na odpowiednio listopad 2018 roku, grudzień 2017 roku oraz wrzesień 2018 roku. Ceny sprzedaży za poszczególne Nieruchomości zostanę dokonane po zawarciu umów przyrzeczonych z zastrzeżeniem, iż w związku z zawarciem Umowy wpłacone zostaną zadatki w łącznej wysokości 0,5 mln zł netto.
Środki ze sprzedaży Nieruchomości zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych.
Jako zabezpieczenie roszczeń Kupującego wobec Emitenta, o zwrot zadatków wynikających z Umowy Spółka Zależna udzieliła poręczenia do wysokości 1,23 mln zł z terminem obowiązywania do końca marca 2019 roku
Zgodnie z postanowieniami Umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności skutkujących brakiem możliwości spełnienia wskazanych powyżej warunków Umowa ulegnie rozwiązaniu/wystąpią przesłanki odstąpienia od niej o ile na warunkach i w przypadkach określonych w Umowie Kupujący nie postanowi inaczej. Jednocześnie w przypadku nie dojścia do zawarcia umów przyrzeczonych w ww. terminach z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminach określonych w Umowie.
Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, przy czym w zależności od ewentualnej podstawy rozwiązania Umowy Spółka zobowiązana będzie do zwrotu Kupującemu wpłaconych zadatków w pojedynczej lub podwójnej wysokości.
Pozostałe warunki _w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności za złożone oświadczenia czy zobowiązań względem Nieruchomości_ nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki jest zbliżona do wartości ceny transakcyjnej.
Kupujący jest podmiotem niepowiązanymi kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że informacja o przystąpieniu w dniu 9 października 2017 r. przez Kupującego do negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków zawarcia Umowy stanowiła informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-207 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Turystyczna 36
_ulica_ _numer_
_81_ 7463407 _81_ 7464465
_telefon_ _fax_
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
_e-mail_ _www_
712-015-22-42 008020841
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2017-10-12 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INTERBUD-LUBLIN S.A.
Tytul Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 20-207
Miasto Lublin
Ulica Turystyczna
Nr 36
Tel. (81) 7463407
Fax (81) 7464465
e-mail info@interbud.com.pl
NIP 712-015-22-42
REGON 008020841
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 35
adres www www.interbud.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.