Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLELDRD00017)

31-03-2016 13:16:28 | Bieżący | ESPI | 33/2016
oRB: Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: EMPERIA HOLDING SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o. oraz Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 27 kwietnia 2016 roku, które zostały nabyte przez P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 63,5 mln zł, w tym:

•Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł,
•Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 33,5 ml zł.

Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR + marża.

Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EMPERIA HOLDING SA
_pełna nazwa emitenta_
EMPERIA Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-209 Lublin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Projektowa 1
_ulica_ _numer_
081 749 98 40 081 746 09 38
_telefon_ _fax_
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
_e-mail_ _www_
712-10-07-105 430450457
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta EMPERIA HOLDING SA
Symbol Emitenta EMPERIA
Tytul Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.
Sektor Handel (han)
Kod 20-209
Miasto Lublin
Ulica Projektowa
Nr 1
Tel. 081 749 98 40
Fax 081 746 09 38
e-mail tomasz.koszczan@emperia.pl
NIP 712-10-07-105
REGON 430450457
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 33
adres www www.emperia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.