Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)

31-03-2016 18:07:48 | Bieżący | ESPI | 16/2016
oRB: Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: ING BANK ŚLĄSKI SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2016 r. uprawnionymi do 5 lub więcej procent głosów na ZWZ emitenta były następujące podmioty:

Nazwa podmiotu
ING BANK N.V.

Liczba głosów na ZWZ
97.575.000

% w liczbie głosów na ZWZ
87,56

% ogólnej liczby głosów
75,00

Nazwa podmiotu
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

Liczba głosów na ZWZ
7.870.000

% w liczbie głosów na ZWZ
7,06

% ogólnej liczby głosów
6,05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_


2016-03-31 Report No. 16/2016: Shareholders holding 5 percent or more of
votes at the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A.


The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that
according to the list of shareholders authorised to participate in the
Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A held on 31 March 2016
the following entities were entitled to 5 percent or more of votes at
the OGM of the Issuer:


Name of entityING BANK N.V.


Number of votes at OGM97,575,000


% of votes at OGM87.56


% of the total number of votes75.00


Name of entityAVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ
WBKNumber of votes at OGM7,870,000% of votes at OGM7.06%
of the total number of votes6.05


Legal grounds: Article 70 item 3_ of the Act of 29 July 2005 on public
offer and the conditions for introducing financial instruments to the
organized trading system and on public companies _consolidated text in
the Journal of Laws of 2013, item 1382 as amended_.Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ING BANK ŚLĄSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
INGBSK Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-086 KATOWICE
_kod pocztowy_ _miejscowość_
SOKOLSKA 34
_ulica_ _numer_
032 3578592 032 3577092
_telefon_ _fax_
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
_e-mail_ _www_
6340135475 271514909
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ING BANK ŚLĄSKI SA
Symbol Emitenta INGBSK
Tytul Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
Sektor Banki (ban)
Kod 40-086
Miasto KATOWICE
Ulica SOKOLSKA
Nr 34
Tel. 032 3578592
Fax 032 3577092
e-mail marzena.radys@ingbank.pl
NIP 6340135475
REGON 271514909
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 16
adres www www.ing.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.