Raporty Spółek ESPI/EBI

36/2017 SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)

12-10-2017 18:13:16 | Bieżący | ESPI | 36/2017
oRB: Udzielenie gwarancji przez Emitenta

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Udzielenie gwarancji przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportów bieżących 26/2017 i 29/2017, Zarząd Spółki Selena FM S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację, że SBERBANK Rosji PAO _"Bank"_ podpisał umowę gwarancji z Emitentem, wskutek czego gwarancja zaczęła obowiązywać _"Gwarancja"_.

Na podstawie Gwarancji Emitent jest odpowiedzialny, łącznie z Selena Vostok OOO, za wywiązanie się wobec Banku z zobowiązań wynikających z umowy ramowej o odnawialną linię kredytową, o zawarciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym 29/2017, w tym za wywiązanie się z obowiązku spłaty udzielonego kredytu, odsetek za wykorzystanie kredytu, prowizji przygotowawczej, prowizji za wcześniejszą spłatę, kar umownych, zwrotu wydatków prawnych związanych ze spłatą zadłużenia i innych uzasadnionych wydatków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Selena Vostok OOO jej obowiązków.

Gwarancja pozostaje w mocy do 25.01.2022.

Na moment podpisania umowy z Bankiem nie zostało ustalone wynagrodzenie dla Emitenta w związku z udzieleniem Gwarancji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SELENA FM S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-611 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Strzegomska 2-4
_ulica_ _numer_
071 78 38 210 071 78 38 291
_telefon_ _fax_
selenafm@selena.com selenafm@selena.com
_e-mail_ _www_
884-00-30-013 890226440
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Marcin Macewicz Wiceprezes Zarządu
2017-10-12 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SELENA FM S.A.
Tytul Udzielenie gwarancji przez Emitenta
Sektor Chemiczny (che)
Kod 53-611
Miasto Wrocław
Ulica Strzegomska
Nr 2-4
Tel. 071 78 38 210
Fax 071 78 38 291
e-mail selenafm@selena.com
NIP 884-00-30-013
REGON 890226440
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 36
adres www selenafm@selena.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.