Raporty Spółek ESPI/EBI

13/2017 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZNS000022)

12-10-2017 20:54:46 | Bieżący | ESPI | 13/2017
oRB: Dojście do skutku emisji Obligacji serii G

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Dojście do skutku emisji Obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku otrzymał informację o opłaceniu przez inwestorów i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wszystkich zaoferowanych w ilości 45.000 _czterdziestu pięciu tysięcy_ obligacji serii
G. Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.
Obligacje Serii G wyemitowane zostały na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:
Celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D _dalej: Obligacje serii D_. Przy czym, przez wykup Obligacji serii D, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumie się także nabycie przez Emitenta pozostających w obrocie w ASO GPW Obligacji serii D, celem umorzenia.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemitowała 45.000 _czterdzieści pięć tysięcy_ sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 000,00 zł _jeden tysiąc złotych 00/100_ każda, po cenie emisyjnej 1 000zł _jeden tysiąc złotych 00/100_ każda, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 zł _czterdzieści pięć milionów_.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu _zdematerializowane_ i zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii G rozpoczyna się dnia 12 października 2017 r. _nie wliczając tego dnia_ i będzie trwał do dnia 12 stycznia 2018 r. _wliczając ten dzień_. Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii G będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek _nie wliczając tego dnia_ i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek _wliczając ten dzień_.Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.
Od dnia 1 grudnia 2017r. Emitent może, po upływie 14 _czternastu_ dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia, wykupić Obligacje, w całości lub w części. Zawiadomienie musi wskazywać zarówno liczbę Obligacji podlegających wykupowi, jak i dzień wcześniejszego wykupu. Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię _w wysokości 0,6%_ oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje _z wyłączeniem tego dnia_ do dnia wcześniejszego wykupu _włącznie_.
Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii G nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: 575.482 tys. złotych.
Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 100% kapitałów własnych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KANIA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-200 Pszczyna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Korczaka 5
_ulica_ _numer_
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 32
_telefon_ _fax_
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
_e-mail_ _www_
7440003325 510258637
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2017-10-12 Ewa Łuczyk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANIA
Tytul Dojście do skutku emisji Obligacji serii G
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 43-200
Miasto Pszczyna
Ulica ul. Korczaka
Nr 5
Tel. +48 32 210 32 47
Fax +48 32 210 48 32
e-mail biuro@zmkania.pl
NIP 7440003325
REGON 510258637
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 13
adres www www.zmkania.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.