Raporty Spółek ESPI/EBI

39/2017 GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)

12-10-2017 20:57:16 | Bieżący | ESPI | 39/2017
oRB: Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: GRUPA KĘTY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży, Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o uzupełnieniu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w "Strategii 2020". W związku z zatwierdzeniem wnioskowanych zmian na posiedzeniu Rady w dniu 12 października 2017 r., Zarząd podaje powyższe do publicznej wiadomości.
Zakres zmian:
1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o kwotę 35 mln zł przeznaczoną na budowę nowej linii do anodowania profili wraz z infrastrukturą dot. ochrony środowiska. Projekt realizowany w 2018 roku, rozpoczęcie produkcji w 2019 roku.
2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu _teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej_. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego _komunikat z dnia 1 lutego 2016_, rozpoczęcie produkcji w roku 2020, zakładane osiągnięcie wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w 2022 roku _180 mln zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży przy 100% obłożeniu mocy_. Ponadto w okresie realizacji inwestycji, czyli począwszy od czwartego kwartału 2017 do końca 2019 roku zostanie rozpoznane ok. 20 mln zł aktywa podatkowego z tyt. działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, która to kwota powiększy zysk netto.
3. Rezygnację z budowy nowej siedziby dla Segmentu Systemów Aluminiowych, co pomniejszy plan inwestycyjny o kwotę 37 mln zł.

Powyższe zmiany wpłyną na prognozowane na 2020 rok podstawowe założenia finansowe w następujący sposób:
1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o kwotę 100 mln zł do poziomu 3 357 mln zł
2. Wzrost zysku EBITDA o kwotę 8 mln zł do poziomu 514 mln zł
3. Wzrost zysku EBIT o kwotę 1 mln zł do poziomu 360 mln zł. Zarząd zakłada, iż główny projekt wpływający na zmiany prognoz, czyli nowa linia do produkcji BOPP osiągnie w 2020 roku jedynie 40% wykorzystania mocy i stąd niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej.
4. Spadek skonsolidowanego zysku netto o kwotę 2 mln zł do poziomu 263 mln zł ze względu na wyższe zadłużenie przy niewielkim wpływie na zysk z działalności operacyjnej.
Powyższe zmiany w podstawowych parametrach finansowych zostały podane w oparciu o założenia makroekonomiczne użyte do opracowania Strategii 2020.
Inwestycje będą w całości finansowane dodatkowymi środkami zewnętrznymi np. kredytami bankowymi.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA KĘTY SA
_pełna nazwa emitenta_
KETY Metalowy _met_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
32-650 Kęty
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kościuszki 111
_ulica_ _numer_
033 844 60 00 033 845 30 93
_telefon_ _fax_
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
_e-mail_ _www_
549-000-14-68 070614970
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2017-10-12 Adam Piela Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GRUPA KĘTY SA
Symbol Emitenta KETY
Tytul Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020
Sektor Metalowy (met)
Kod 32-650
Miasto Kęty
Ulica Kościuszki
Nr 111
Tel. 033 844 60 00
Fax 033 845 30 93
e-mail kety@gk-kety.com.pl
NIP 549-000-14-68
REGON 070614970
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 39
adres www www.gk-kety.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.