Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA (PLECBDZ00013)

31-03-2016 19:00:08 | Bieżący | ESPI | 7/2016
oRB: Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 marca 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu _"Spółka Zależna"_ informację, że w dniu 31 marca 2016 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Bankiem"_ dwie umowy – Umowy o kredyt obrotowy, których łączna wartość wynosi 9.300.000,00 zł _słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100_.
Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
Umową o największej wartości jest Umowa o kredyt obrotowy NR K00194/16 na kwotę 6.200.000,00 PLN _słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100_.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 31 marca 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowa o kredyt obrotowy.

4. Istotne warunki umowy
Kwota kredytu: 6.200.000,00 PLN _słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100_

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 20 lipca 2020 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:
- weksel wraz z deklaracją wekslową
- poddanie się egzekucji Spółki Zależnej w trybie art. 777 par 1 kpc.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowa zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą
Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.Podstawa prawna
§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BEDZIN Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-144 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Krzywoustego 7
_ulica_ _numer_
_+48_ 61 227 57 10-11 _+48_ 61 227 57 12
_telefon_ _fax_
ecbedzin@ecb.com.pl ecbedzin.pl
_e-mail_ _www_
625-000-76-15 271740563
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BEDZIN
Tytul Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
Sektor Energetyka (ene)
Kod 61-144
Miasto Poznań
Ulica Bolesława Krzywoustego
Nr 7
Tel. (+48) 61 227 57 10-11
Fax (+48) 61 227 57 12
e-mail ecbedzin@ecb.com.pl
NIP 625-000-76-15
REGON 271740563
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 7
adres www ecbedzin.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.