Raporty Spółek ESPI/EBI

14/2017 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZNS000022)

12-10-2017 21:02:16 | Bieżący | ESPI | 14/2017
oRB: Nabycie obligacji własnych

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Nabycie obligacji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne _"Obligacje"_ notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"ASO GPW"_:

_i_ 30.400 _słownie: trzydzieści tysięcy czterysta_ obligacje serii D, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLIZNS000063, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 01/11/2014 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii D, po cenie nominalnej 1 000 zł każda wraz z narosłymi odsetkami na dzień nabycia.

Łączna wartość transakcji wyniosła 30.684.848,00 zł _słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych_.

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm._ w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia jest związana z emisją przez Emitenta obligacji serii G, której celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest wykup obligacji serii D.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KANIA Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
43-200 Pszczyna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Korczaka 5
_ulica_ _numer_
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 32
_telefon_ _fax_
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
_e-mail_ _www_
7440003325 510258637
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-12 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2017-10-12 Ewa Łuczyk Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KANIA
Tytul Nabycie obligacji własnych
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 43-200
Miasto Pszczyna
Ulica ul. Korczaka
Nr 5
Tel. +48 32 210 32 47
Fax +48 32 210 48 32
e-mail biuro@zmkania.pl
NIP 7440003325
REGON 510258637
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 14
adres www www.zmkania.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.