Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)

31-03-2016 14:06:03 | Bieżący | ESPI | 6/2015
oRB: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: COMP SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., o następującej treści:

"Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j._ informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Comp S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 24 marca 2016 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _"Aviva OFE"_ zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 25 marca 2016 roku Aviva OFE posiadał 296.385 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,008% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 296.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,008% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 29 marca 2016 Aviva OFE posiadał 295.704 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,997% kapitału zakładowego _liczby wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 295.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


COMP SA
_pełna nazwa emitenta_
COMP Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-230 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jutrzenki 116
_ulica_ _numer_
022 570 38 00 022 662 63 71
_telefon_ _fax_
info@comp.com.pl www.comp.com.pl
_e-mail_ _www_
522-00-01-694 012499190
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta COMP SA
Symbol Emitenta COMP
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Sektor Informatyka (inf)
Kod 02-230
Miasto Warszawa
Ulica Jutrzenki
Nr 116
Tel. 022 570 38 00
Fax 022 662 63 71
e-mail info@comp.com.pl
NIP 522-00-01-694
REGON 012499190
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2015
Numer 6
adres www www.comp.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.