Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (PLJSW0000015)

31-03-2016 22:15:58 | Bieżący | ESPI | 12/2016
oRB: Aktualizacja zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ

PAP
Data: 2016-03-31

Firma: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Aktualizacja zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2015, 66/2015, 10/2016 oraz publikowanych informacji dotyczących zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ _obejmującej spółki: SEJ, PEC i SEJ Serwis_ w związku z realizowanymi działaniami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. _"Spółka", "JSW"_, w szczególności informacji zawartych w Nocie 10 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego JSW za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., Zarząd Spółki informuje, że wspomniany w ww. raporcie okresowym przewidywany przez Spółkę na 31 marca 2016 r. termin zakończenia transakcji zbycia Grupy SEJ uległ przesunięciu.

W związku z aktualizacją zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ oraz aktualizacją harmonogramów innych czynności, trwają obecnie rozmowy z obligatariuszami programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku _"Obligatariusze"_, w celu przedłużenia terminów na dokonanie określonych czynności wobec Obligatariuszy dotyczących ww. procesu dezinwestycji oraz innych procesów, które wynikają z zawartej pomiędzy JSW a obligatariuszami umowy o dalszej współpracy z dnia 24 września 2015 roku _zmienionej kolejnymi aneksami_ _"Umowa o Dalszej Współpracy"_. Tak jak Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2016, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Obligatariuszami co do wykonania określonych działań w terminach uzgodnionych w Umowie o Dalszej Współpracy _przy czym niektóre z tych terminów upływają również w dniu dzisiejszym_, takie niewykonanie danego działania w terminie pierwotnie uzgodnionym stanowi niewywiązanie się ze zobowiązania z tytułu Umowy o Dalszej Współpracy dające każdemu Obligatariuszowi prawo wypowiedzenia Umowy o Dalszej Współpracy i zażądania wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez JSW na podstawie programu emisji obligacji.

O wynikach rozmów z Obligatariuszami oraz o wszystkich istotnych sprawach związanych z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi Spółka będzie informowała odrębnymi raportami.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
JSW S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
44-330 Jastrzębie-Zdrój
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jana Pawła II 4
_ulica_ _numer_
32 756 41 13 32 756 26 71
_telefon_ _fax_
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
_e-mail_ _www_
633-000-51-10 271747631
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-31 Tomasz Gawlik Prezes Zarządu
2016-03-31 Robert Ostrowski p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta JSW S.A.
Tytul Aktualizacja zakładanego harmonogramu procesu dezinwestycji dotyczącej Grupy SEJ
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 44-330
Miasto Jastrzębie-Zdrój
Ulica Al. Jana Pawła II
Nr 4
Tel. 32 756 41 13
Fax 32 756 26 71
e-mail relacje@jsw.pl
NIP 633-000-51-10
REGON 271747631
Data sporzadzenia 2016-03-31
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.jsw.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.