Raporty Spółek ESPI/EBI

235/2017 AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)

13-10-2017 00:05:21 | Bieżący | ESPI | 235/2017
oRB: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

PAP
Data: 2017-10-12

Firma: AmRest Holdings SE

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 235 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 97/2017 z dnia 21.04.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE _"AmRest", "Spółka"_ informuje o zawarciu w dniu 10 października 2017 roku transakcji zbycia 39 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 10 października 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1_ Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 50 opcji nadanych po cenie 78,00 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a_ Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2_ Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3_ Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0002% kapitału zakładowego Spółki czyli 39 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4_ Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 114 542 akcji czyli 114 542 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5399%ogólnej liczby głosów w Spółce.


Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. z 2014 r, poz. 133_

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_
RB 235/2017 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 97/2017 dated 21.04.2017, the Management Board of AmRest Holdings SE _“AmRest", “the Company"_ informs that on October 10th, 2017 the Company disposed 39 own shares to entitled participants of the stock options plan. The settlement date of the transaction was October 10th, 2017.;The detailed information regarding the transaction:;1_ The price of sold shares: PLN 0.00. The shares were transferred free of charge as a result of exercising 50 options granted at the price of PLN 78.00, that were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a_ of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2_ The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3_ The total number of shares sold by AmRest represents 0.0002% of the Company’s registered capital being 39 votes on the AGM of AmRest,;4_ After the transactions AmRest owned 114 542 of its own shares, 114 542 votes on the AGM of AmRest, being 0.5399% in the total number of votes.;Legal act: § 5 _1_ _6_ of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 _Dz.U. 2014 item 133_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


AmRest Holdings SE
_pełna nazwa emitenta_
AMREST Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-365 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
pl. Grunwaldzki 25-27
_ulica_ _numer_
071 386 1235 071 386 1060
_telefon_ _fax_
ir@amrest.eu www.amrest.eu
_e-mail_ _www_
1010002998 020891041
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-13 Oksana Staniszewska Członek Zarządu
2017-10-13 Olgierd Danielewicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta AmRest Holdings SE
Symbol Emitenta AMREST
Tytul Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 50-365
Miasto Wrocław
Ulica pl. Grunwaldzki
Nr 25-27
Tel. 071 386 1235
Fax 071 386 1060
e-mail ir@amrest.eu
NIP 1010002998
REGON 020891041
Data sporzadzenia 2017-10-12
Rok biezacy 2017
Numer 235
adres www www.amrest.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.