Raporty Spółek ESPI/EBI

ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA (PLATLNT00016)

28-04-2016 22:02:40 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2016-03-10

Firma: ATLANTIS SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • Uzupelnienie_informacji_Wynagrodzenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU
 • ATLANTIS_2015_FINANSOWE_10032016_korekta.pdf
 • Arkusz: KOREKTA RAPORTU
 • ATLANTIS_2015_FINANSOWE_10032016_korekta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Opinia_i_raport_MSSF_jednostkowy_Atlantis_2015_FINAL.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostki_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2015
  _rok_
  _zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2016-03-10
  ATLANTIS SA
  _pełna nazwa emitenta_
  ATLANTIS Materiałów budowlanych _mbu_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  09-402 Płock
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Padlewskiego 18c
  _ulica_ _numer_
  024 367 31 31 024 366 06 26
  _telefon_ _fax_
  biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  522-000-07-43 012246565
  _NIP_ _REGON_
  Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Warszawie
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -5 427 -25 274 -1 297 -6 033
  IV. Zysk _strata_ netto -5 427 -25 274 -1 297 -6 033
  V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -824 1 777 -197 424
  VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 274 29 254 65 6 983
  VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 -59 712 0,48 -14 253
  VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -552 -28 681 -132 -6 846
  IX. Aktywa razem 91 645 103 065 21 505 24 181
  X. Zobowiązania krótkoterminowe 372 504 87 118
  XI. Kapitał własny 90 385 101 924 21 210 23 913
  XII. Kapitał zakładowy 87 500 132 300 20 533 31 040
  XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 25 000 000 78 269 589 25 000 000 78 269 589
  XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,22 0,32 -0,05 0, 08
  XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,62 2,70 0,85 0,63
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 2016-04-28 o treści:


  Zarząd
  Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę
  sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do
  31.12.2015 roku.  Przedmiotem
  korekty jest uzupełnienie informacji w zakresie wartości wynagrodzeń
  wypłaconych członkom organów zarządzających i nadzorujących Emitenta dla
  każdej z osób zarządzających i nadzorujących osobno.  Plik Opis
  Uzupelnienie_informacji_Wynagrodzenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf
  ATLANTIS_2015_FINANSOWE_10032016_korekta.pdf

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  ATLANTIS_2015_FINANSOWE_10032016_korekta.pdf
  Opinia_i_raport_MSSF_jednostkowy_Atlantis_2015_FINAL.pdf
  SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostki_2015.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Jolanta Gałuszka Główny Księgowy Biegły rewident


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta ATLANTIS SA
  Symbol Emitenta ATLANTIS
  Tytul
  Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
  Kod 09-402
  Miasto Płock
  Ulica Padlewskiego
  Nr 18c
  Tel. 024 367 31 31
  Fax 024 366 06 26
  e-mail biuro@atlantis-sa.pl
  NIP 522-000-07-43
  REGON 012246565
  Data sporzadzenia 2016-03-10
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.atlantis-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.