Raporty Spółek ESPI/EBI

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (PLEUFLM00017)

28-04-2016 08:26:25 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_Ergis.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_Ergis.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_Audytora_Ergis.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Ergis_S.A.-raport_Audytora.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_Ergis_za_2015_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_Ergis_z_dzialalnosci_Spolki_w_2015_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2015
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ERGIS S.A. Przemysł inne _pin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-349 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Tamka 16
  _ulica_ _numer_
  022 828 04 10 022 828 04 14
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@ergis.eu www.ergis.eu
  _e-mail_ _www_
  5730003999 150175921
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 406 387 391 631 97 110 93 484
  II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 25 685 19 736 6 138 4 711
  III. Zysk/strata brutto - 21 876 17 714 - 5 227 4 228
  IV. Zysk/strata netto - 17 684 14 463 - 4 226 3 452
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 872 21 448 7 138 5 120
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 14 642 - 19 855 - 3 499 - 4 739
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 11 160 - 16 991 - 2 667 - 4 056
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 070 - 15 398 973 - 3 676
  IX. Aktywa razem 333 067 360 548 78 157 84 590
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 048 167 929 38 495 39 399
  XI. Zobowiązania długoterminowe 54 697 68 713 12 835 16 121
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 109 351 99 216 25 660 23 278
  XIII. Kapitał własny 169 019 192 619 39 662 45 191
  XIV. Kapitał zakładowy 23 662 23 662 5 553 5 551
  XV. Liczba akcji na koniec okresu 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
  XVI. Średnioważona liczba akcji 39 435 989 39 435 989 39 435 989 39 435 989
  XVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą - 0,45 0,37 - 0,11 0,09
  XVIII. - 0,45 0,37 - 0,11 0,09
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 4,29 4,88 1,01 1,15
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,29 4,88 1,01 1,15
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,15 0,10 0,04 0,02


  1. Pozycja aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu
  ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2015 - 4,2615 PLN/EUR oraz na
  dzień 31.12.2014 - 4,2623 PLN/EUR. 2. Pozycje sprawozdania z
  całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca,
  za które sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie
  kursy w okresie 01.01-31.12.2015 - 4,1848 PLN/EUR oraz 01.01-31.12.2014
  - 4,1893 PLN/EUR.  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_Ergis.pdf List Prezesa Zarządu Ergis S.A. do Akcjonariuszy
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_Ergis.pdf Oświadczenie Zarządu Ergis S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_Audytora_Ergis.pdf Oświadczenie Zarządu Ergis S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  Ergis_S.A.-raport_Audytora.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok
  Sprawozdanie_finansowe_Ergis_za_2015_rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ergis S.A. za 2015 rok
  Sprawozdanie_Zarzadu_Ergis_z_dzialalnosci_Spolki_w_2015_roku.pdf Sprawozdanie Zarządu Ergis S.A. z działalności Spółki w 2015 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  ESOTIQ
  28,20 17,50%
  AGROTON
  5,38 13,03%
  KREZUS
  2,65 8,61%
  IFCAPITAL
  0,79 8,22%
  ELZAB
  9,30 7,51%

  Najmocniej spadające

  MDIENERGIA
  3,50 10,26%
  PLAZACNTR
  3,91 6,90%
  ARCUS
  1,63 6,32%
  BOGDANKA
  58,50 5,95%
  BAHOLDING
  8,60 5,49%

  Najbardziej aktywne

  PGNIG
  6,18 2,22%
  ORANGEPL
  5,66 3,85%
  TAURONPE
  2,78 1,46%
  MOSTALZAB
  0,63 6,78%
  PGE
  10,78 1,70%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >