Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)

14-11-2017 19:10:34 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQS:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • SSF_GK_Enter_Air_SA_3Q2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2017
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ENTER AIR S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  02-146 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  17 Stycznia 74
  _ulica_ _numer_
  +48 22 355 15 70 +48 22 322 57 57
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  527-268-73-50 146414470
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  I. Przychody netto ze sprzedaży 774.305 651.379 181.907 149.098
  II. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 84.074 74.678 19.751 17.093
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności operacyjnej 64.131 61.274 15.066 14.025
  IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 47.487 44.285 11.156 10.137
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72.117 74.726 16.942 17.104
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27.123 -2.307 -6.372 -528
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -63.361 -89.089 -14.885 -20.392
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem -18.367 -16.670 -4.315 -3.816
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  IX. Rzeczowe aktywa trwałe 424.534 346.945 98.520 78.423
  X. Aktywa obrotowe 237.642 244.133 55.149 55.184
  XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.071 3.966
  XII. Kapitał własny 255.024 217.187 59.183 49.093
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 348.939 296.453 80.977 67.010
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 219.616 203.332 50.966 45.961
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  SSF_GK_Enter_Air_SA_3Q2017.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
  2017-11-14 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
  2017-11-14 Marcin Kubrak Członek Zarządu
  2017-11-14 MAriusz Olechno Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ceavocg3r1
  Nazwa raportu QS
  Symbol raportu QS
  Nazwa emitenta ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ENTER AIR S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 02-146
  Miasto Warszawa
  Ulica 17 Stycznia
  Nr 74
  Tel. +48 22 355 15 70
  Fax +48 22 322 57 57
  e-mail
  NIP 527-268-73-50
  REGON 146414470
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.