Raporty Spółek ESPI/EBI

75/2017 BEST SPÓŁKA AKCYJNA (PLBEST000010)

14-11-2017 19:16:17 | Bieżący | ESPI | 75/2017
oRB: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: BEST SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 122/2017 w przedmiocie emisji obligacji serii T1 _Obligacje_ oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:

• Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 _sześćset tysięcy_ sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 _sto_ złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 września 2022 r.;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa_. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta _Grupa_ refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: _i_ nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy; oraz _ii_ nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636.551 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 624.445 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 86/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350.000.000 PLN _Program_, nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 122/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii T1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii T1, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy _Prospekt_ sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie _www.dm.pkobp.pl_ oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie _www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie_.

Ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących _www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BEST SA
_pełna nazwa emitenta_
BEST Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-537 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łużycka 8a
_ulica_ _numer_
_0-58_ 769 92 99 _0-58_ 769 92 26
_telefon_ _fax_
best@best.com.pl best.com.pl
_e-mail_ _www_
585-00-11-412 190400344
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2017-11-14 Barbara Rudziks Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BEST SA
Symbol Emitenta BEST
Tytul Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 81-537
Miasto Gdynia
Ulica Łużycka
Nr 8a
Tel. (0-58) 769 92 99
Fax (0-58) 769 92 26
e-mail best@best.com.pl
NIP 585-00-11-412
REGON 190400344
Data sporzadzenia 2017-11-14
Rok biezacy 2017
Numer 75
adres www best.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.