Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej. EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)

28-04-2016 17:50:43 | Bieżący | ESPI | 9/2016
oRB: Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: Eurotel Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneksu nr 15 do Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów.

W ramach Umowy Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy:
- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 4.8000.000,00 zł _ słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych_, okres kredytowania: do dnia 30.06.2017 r.
- Linię Gwarancyjną do kwoty 2 700 000 zł _ słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych_, okres obowiązywania linii: do dnia 29.09.2017 r.

Oprocentowanie WIBOR 1M plus określona stawka na warunkach rynkowych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od innych tego rodzaju transakcji rynkowych oraz są podobne do dotychczas obowiązujących

Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest przystąpienie Emitenta do długu, weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta.

Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości
15 000 000,00 zł _słownie: piętnaście milionów złotych_ i obowiązuje do dnia 30.09.2020 roku.

Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel_han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584524 191167690
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-28 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2016-04-28 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Eurotel Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta EUROTEL S.A.
Tytul Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.
Sektor Handel(han)
Kod 80-126
Miasto Gdańsk
Ulica Myśliwska
Nr 21
Tel. 58 5203819 - 20
Fax 58 5203819 w 202
e-mail ri@eurotel.pl
NIP 5861584524
REGON 191167690
Data sporzadzenia 2016-04-28
Rok biezacy 2016
Numer 9
adres www www.eurotel.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.