Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych MDI ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI1000012)

28-04-2016 15:45:24 | Bieżący | ESPI | 31/2016
oRB-W: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: MDI ENERGIA S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zawiadomienie_Ipopema.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 31 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-04-28
  Skrócona nazwa emitenta
  MDI ENERGIA S.A.
  Temat
  Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki "MDI ENERGIA S.A. _dalej jako: "Spółka"_, działając w trybie art. 70 pkt. 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. Nr 184, poz. 1539_, informuje o otrzymaniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 i 4 ww. ustawy od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządzającego funduszem IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych _dalej jako "Fundusz"_.

  W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w związku z wezwaniem do zapisów na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Fundusz w dniu 7 marca 2016 roku _"Wezwanie"_, Fundusz nabył łącznie 11.613 akcji Spółki, przy czym:
  - 11.611 akcji na okaziciela serii D, zostało nabytych w transakcji zawartej i rozliczonej w dniu 13 kwietnia 2016 roku,
  - 2 akcje na okaziciela zdematerializowane, zostały nabyte w transakcji zawartej w dniu 12 kwietnia 2016 roku i rozliczonej w dniu 13 kwietnia 2016 roku.

  Nabyte przez Fundusz akcje Spółki uprawniają do 11.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 0,025 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

  Przed Wezwaniem Fundusz posiadał łącznie _bezpośrednio i pośrednio_ 30.420.000 akcji Spółki, reprezentujących 65,974812 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania 30.420.000 głosów, stanowiących 65,974812 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
  W wyniku Wezwania Fundusz posiada łącznie _bezpośrednio i pośrednio_ 30.431.613 akcji Spółki, co stanowi 65,999998 % kapitału zakładowego Spółki i daje 30.431.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 65,999998 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

  W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, Fundusz nie planuje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_Ipopema.pdf Zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  MDI ENERGIA S.A.
  _pełna nazwa emitenta_
  MDI ENERGIA S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-681 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Aleja Wyścigowa 6
  _ulica_ _numer_
  +48 22 376 68 50 +48 22 376 68 51
  _telefon_ _fax_
  www.mdienergia.pl
  _e-mail_ _www_
  526-10-33-372 010960117
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
  2016-04-28 Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta MDI ENERGIA S.A.
  Symbol Emitenta MDI ENERGIA S.A.
  Tytul Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 02-681
  Miasto Warszawa
  Ulica Aleja Wyścigowa
  Nr 6
  Tel. +48 22 376 68 50
  Fax +48 22 376 68 51
  e-mail
  NIP 526-10-33-372
  REGON 010960117
  Data sporzadzenia 2016-04-28
  Rok biezacy 2016
  Numer 31
  adres www www.mdienergia.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.