Raporty Spółek ESPI/EBI

41/2017 PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMRAY00029)

14-11-2017 20:11:52 | Bieżący | ESPI | 41/2017
oRB: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ Cormay S.A. _Spółka_, niniejszym informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz zmianę Statutu Spółki.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 77 205 008 złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 77 205 008 akcji o wartości nominalnej 1 złotych każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 77 205 008 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 77 205 008 głosów. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco _wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela_:
6 882 161 akcji serii A,
2 500 000 akcji serii B,
495 000 akcji serii C,
1 984 816 akcji serii D,
10 000 000 akcji serii E,
3 000 000 akcji serii F,
4 000 000 akcji serii G,
1 500 000 akcji serii H,
200 000 akcji serii I,
1 300 000 akcji serii J,
31 861 977 akcji serii K,
13 481 054 akcje serii L.
Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016, Zarząd Spółki informuje, iż ogłoszona w nim treść zmiany statutu Spółki wynikająca ze zmiany wysokości kapitału zakładowego wchodzi w życie z momentem zarejestrowania zmiany statutu Spółki, tj. z dniem 14 listopada 2017r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9, §15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PZ CORMAY S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-092 Łomianki
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wiosenna 22
_ulica_ _numer_
_22_ 751 79 10 _22_ 751 79 11
_telefon_ _fax_
office@cormay.pl www.cormay.pl
_e-mail_ _www_
1181872269 140777556
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2017-11-14 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PZ CORMAY S.A.
Tytul Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-092
Miasto Łomianki
Ulica Wiosenna
Nr 22
Tel. (22) 751 79 10
Fax (22) 751 79 11
e-mail office@cormay.pl
NIP 1181872269
REGON 140777556
Data sporzadzenia 2017-11-14
Rok biezacy 2017
Numer 41
adres www www.cormay.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.