Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLORION00018)

14-11-2017 20:17:29 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQSr:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_Orion_III_Q2017_skonsolidowany_final.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ORION INVESTMENT S.A. Developerska _dev_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  30-701 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Przemysłowa 13
  _ulica_ _numer_
  +48 12 357 77 78
  _telefon_ _fax_
  biuro@orioninvestment.pl www.orioninvestment.pl
  _e-mail_ _www_
  644-33-67-754 240787244
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  I. Przychody ze sprzedaży 22 683 9 669 5 329 2 213
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 361 2 640 1 729 604
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 6 767 2 401 1 590 549
  IV. Zysk _strata_ netto 5 558 2 004 1 306 459
  V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 558 2 004 1 306 459
  VI. Zysk na akcję PLN/EUR 5,14 1,85 1,21 0,42
  VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 974 -2 991 -1 404 -685
  VIII. Aktywa 80 080 89 367 18 584 20 200
  IX. Zobowiązania długoterminowe 31 221 45 426 7 245 10 268
  X. Zobowiązania krótkoterminowe 13 366 10 687 3 102 2 416
  XI. Kapitał własny 35 493 33 253 8 237 7 517
  XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 493 33 253 8 237 7 517
  SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  XIII. Przychody ze sprzedaży 16 814 18 638 3 950 4 266
  XIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 501 3 741 587 856
  XV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 5 841 4 962 1 372 1 136
  XVI. 4 518 4 124 1 061 944
  XVII. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 518 4 124 1 061 944
  XVIII. Zysk na akcję PLN/EUR_ 4,17 3,81 0,98 0,87
  XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 157 -862 -1 212 -197
  XX. Aktywa 81 037 76 696 18 806 17 336
  XXI. Zobowiązania długoterminowe 32 327 26 199 7 502 5 922
  XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 330 14 961 2 397 3 382
  XXIII. Kapitał własny 38 380 35 536 8 907 8 032


  Dla pozycji I - VII oraz XIII - XIX:- średni kurs PLN / EUR w okresie
  01.01.2017 - 30.09.2017 wynosił 4,2566 - średni kurs PLN / EUR w okresie
  01.01.2016 - 30.09.2016 wynosił 4,3688. Dla pozycji VIII - XII oraz XX -
  XXIII:- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu 01.01.2017 - 30.09.2017
  wynosił 4,3091;- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu 01.01.2016 -
  31.12.2016 wynosił 4,4240.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  GK_Orion_III_Q2017_skonsolidowany_final.pdf GK Orion III Q2017 skonsolidowany

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ORION INVESTMENT S.A.
  Tytul
  Sektor Developerska (dev)
  Kod 30-701
  Miasto Kraków
  Ulica Przemysłowa
  Nr 13
  Tel. +48 12 357 77 78
  Fax
  e-mail biuro@orioninvestment.pl
  NIP 644-33-67-754
  REGON 240787244
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.orioninvestment.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.