Raporty Spółek ESPI/EBI

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ ()

28-04-2016 20:13:25 | Kwartalny | ESPI | /2016
oFIZ-Q-E_20120309:

PAP
Data:

Firma: INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. KOREKTA SPRAWOZDANIA
4. WYBRANE DANE FINANSOWE
5. BILANS
6. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. INFORMACJA DODATKOWA
10. TABELA GŁÓWNA
11. AKCJE
12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
13. PRAWA DO AKCJI
14. PRAWA POBORU
15. KWITY DEPOZYTOWE
16. LISTY ZASTAWNE
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
18. INSTRUMENTY POCHODNE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
21. TYTUŁY UCZESTNICTWA
22. WIERZYTELNOŚCI
23. WEKSLE
24. DEPOZYTY
25. WALUTY
26. NIERUCHOMOŚCI
27. STATKI MORSKIE
28. INNE
29. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
30. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
31. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
34. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • BIR-INFDO.pdf
 • Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
 • BIR-PRAFU-NOTA1.pdf
 • Arkusz: NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Raport kwartalny FIZ-Q-E  za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
  podstawa prawna:
  § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm._
  Data przekazania: 2016-04-28
  INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
  _pełna nazwa funduszu_
  INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.
  _skrócona nazwa funduszu_ _nazwa towarzystwa_
  00-640 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MOKOTOWSKA 1
  _ulica_ _ numer_
  22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
  _telefon_ _fax_ _e-mail_
  107-000-77-00 141018278 www.investors.pl
  _NIP_ _REGON_ _WWW_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O FUNDUSZU
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Informacje o funduszu  Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
  Subfundusz:
  Fundusz sekurytyzacyjny:
  Fundusz podstawowy:
  Fundusz portfelowy:
  Fundusz powiązany:
  Fundusz aktywów niepublicznych:
  Waluta sprawozdania finansowego:
  Fundusz podstawowy:
  _nazwa funduszu podstawowego_
  Fundusze powiązane:
  _nazwy funduszy powiązanych_
  Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
  _nazwa funduszu_
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KOREKTA SPRAWOZDANIA
  KOREKTA SPRAWOZDANIA  Plik Opis

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
  I. Przychody z lokat 27 6
  II. Koszty funduszu netto 157 36
  III. Przychody z lokat netto -130 -30
  IV. Zrealizowane zyski _straty_ ze zbycia lokat -21 -5
  V. Niezrealizowane zyski _straty_ z wyceny lokat 423 97
  VI. Wynik z operacji 272 62
  VII. Zobowiązania 652 153
  VIII. Aktywa 10 801 2 530
  IX. Aktywa netto 10 149 2 378
  X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 098 28 479
  XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 98,67
  XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,29 2,59

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał
  2016 roku 2015 roku 2015 roku
  I. Aktywa 10 801 11 304 11 304 13 839
  1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 223 3 789 3 789 6 606
  2. Należności 31 116 116 17
  3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0
  4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 547 7 399 7 399 7 216
  - dłużne papiery wartościowe 1 496 1 987 1 987 988
  5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
  6. Nieruchomości 0 0 0 0
  7. Pozostałe aktywa 0 0 0 0
  II. Zobowiązania 652 841 841 707
  III. Aktywa netto _I-II_ 10 149 10 463 10 463 13 132
  IV. Kapitał funduszu 52 869 53 455 53 455 54 726
  1. Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000
  2. Kapitał wypłacony _wielkość ujemna_ -47 131 -46 545 -46 545 -45 274
  V. -42 094 -41 943 -41 943 -41 288
  1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 349 -2 219 -2 219 -1 851
  2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk _strata_ ze zbycia lokat -39 745 -39 724 -39 724 -39 437
  VI. Wzrost _spadek_ wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -626 -1 049 -1 049 -306
  VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji _IV+V+/-VI_ 10 149 10 463 10 463 13 132
  Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 098 25 490 28 479 28 479
  Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 410,49 461,10 461,10
  Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 098
  Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16
  Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:


  PLIBURU00017

  24 098,000


  Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:


  PLIBURU00017

  421,160


  Nazwa arkusza: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI


  Narastająco kwartały roku bieżącego
  kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1
  2016 2015
  do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01
  2016-03-31 2015-03-31
  I. Przychody z lokat 27 27 41 41
  1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 15 15 14 14
  2. Przychody odsetkowe 12 12 27 27
  3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
  4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0
  5. Pozostałe 0 0 0 0
  II. Koszty funduszu 157 157 169 169
  1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 78 78 100 100
  2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
  3. Opłaty dla depozytariusza 22 22 26 26
  4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3
  5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0
  6. Usługi w zakresie rachunkowości 33 33 33 33
  7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
  8. 0 0 0 0
  9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0
  10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0
  11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
  12. Ujemne saldo różnic kursowych 17 17 3 3
  13. Pozostałe 4 4 4 4
  III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0
  IV. Koszty funduszu netto _II-III_ 157 157 169 169
  V. Przychody z lokat netto _I-IV_ -130 -130 -128 -128
  VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk _strata_ 402 402 693 693
  1. Zrealizowany zysk _strata_ ze zbycia lokat, w tym: -21 -21 11 11
  - z tytułu różnic kursowych 9 9 40 40
  2. Wzrost _spadek_ niezrealizowanego zysku _straty_ z wyceny lokat, w tym: 423 423 682 682
  - z tytułu różnic kursowych -39 -39 -154 -154
  VII. Wynik z operacji 272 272 565 565
  Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,29 19,83 19,83 19,83
  Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 11,29 19,83 19,83 19,83

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO


  Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 4
  2016 2015
  do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01
  2016-03-31 2015-12-31
  Zmiana wartości aktywów netto
  1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 463 10 463 13 193 13 193
  2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy _razem_, w tym: 272 272 -833 -833
  a) przychody z lokat netto -130 -130 -496 -496
  b) zrealizowany zysk _strata_ ze zbycia lokat -21 -21 -276 -276
  c) wzrost _spadek_ niezrealizowanego zysku _straty_ z wyceny lokat 423 423 -61 -61
  3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 272 272 -833 -833
  4. Dystrybucja dochodów _przychodów_ funduszu _razem_ 0 0 0 0
  a) z przychodów z lokat netto 0 0 0 0
  b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0
  c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0
  5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym _razem_, w tym: -586 -586 -1 897 -1 897
  a) zmiana kapitału wpłaconego _powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych_ 0 0 0 0
  b) zmiana kapitału wypłaconego _zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych_ -586 -586 -1 897 -1 897
  6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -314 -314 -2 730 -2 730
  7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 149 10 149 10 463 10 463
  8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 435 10 435 12 468 12 468
  Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
  Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
  a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
  b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 392 1 392 4 346 4 346
  c) saldo zmian -1 392 -1 392 -4 346 -4 346
  Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
  d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000
  e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 75 902 75 902 74 510 74 510
  f) saldo zmian 24 098 24 098 25 490 25 490
  9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 098 24 098 25 490 25 490
  Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
  10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 410,49 410,49 442,18 442,18
  11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 421,16 421,16 410,49 410,49
  12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,45 10,45 -7,17 -7,17
  13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 406,86 406,86 410,49 410,49
  - data wyceny 2016-01-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31
  14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 421,16 421,16 461,10 461,10
  - data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2015-03-31
  15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 421,16 421,16 410,49 410,49
  - data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-31 2015-12-31
  16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 421,16 421,16 410,49 410,49
  I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,05 6,05 4,94 4,94
  1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,01 3,00 3,00
  2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,85 0,85 0,75 0,75
  4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,12 0,12 0,09 0,09
  5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,27 1,27 0,97 0,97
  6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
  rok:
  od:
  do:
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1
  2 016 2 015
  do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01
  2016-03-31 2015-03-31
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 903 903 301 301
  I. Wpływy 2 476 2 476 2 508 2 508
  1. Z tytułu posiadanych lokat 14 14 35 35
  2. Z tytułu zbycia składników lokat 2 462 2 462 2 473 2 473
  3. Pozostałe 0 0 0 0
  II. Wydatki 1 573 1 573 2 207 2 207
  1. Z tytułu posiadanych lokat 17 17 4 4
  2. Z tytułu nabycia składników lokat 1 416 1 416 2 037 2 037
  3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 80 80 101 101
  4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
  5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 23 26 26
  6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3
  7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0
  8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 23 23 23
  9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
  10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0
  11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0
  12. Pozostałe 11 11 13 13
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -469 -469 -399 -399
  I. Wpływy 0 0 0 0
  1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0
  2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
  3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
  4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
  5. Odsetki 0 0 0 0
  6. Pozostałe 0 0 0 0
  II. Wydatki 469 469 399 399
  1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 469 469 399 399
  2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
  3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
  4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0
  5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0
  6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0
  7. Odsetki 0 0 0 0
  8. Pozostałe 0 0 0 0
  C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -17 -17 -4 -4
  D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto _A+/-B_ 434 434 -98 -98
  E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 789 3 789 6 704 6 704
  F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego _E+/-D_ 4 223 4 223 6 606 6 606

  Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


  INFORMACJA DODATKOWA


  W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.  Plik Opis
  BIR-INFDO.pdf

  Nazwa arkusza: TABELA GŁÓWNA


  SKŁADNIKI LOKAT  1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał
  2016 roku 2015 roku 2015 roku
  Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. Akcje 5 517 4 893 45,31 5 945 4 875 43,14 5 945 4 875 43,14 6 541 6 228 45,01
  2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  3. Prawa do akcji 0 0 0,00 373 396 3,50 373 396 3,50 0 0 0,00
  4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  7. Dłużne papiery wartościowe 1 486 1 496 13,85 1 964 1 987 17,58 1 964 1 987 17,58 981 988 7,14
  8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 168 158 1,47 168 141 1,24 168 141 1,24 0 0 0,00
  13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  16. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: AKCJE


  AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. ENEMONA AD-KOZLODUY _BG1100042073_ Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 21 985 Bułgaria 700 5 0,05
  2. EXCLUSIVE PROPERTY REIT _BG1100083069_ Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 285 757 Bułgaria 799 297 2,75
  3. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. _TRAGARAN91N1_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 30 000 Turcja 300 328 3,04
  4. TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. _TREVKFB00019_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 10 000 Turcja 62 63 0,58
  5. FAST FINANCE S.A. _PLFSTFC00012_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 54 651 Polska 180 47 0,44
  6. MABION S.A. _PLMBION00016_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 500 Polska 496 1 221 11,30
  7. CD PROJEKT S.A. _PLOPTTC00011_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 000 Polska 314 360 3,33
  8. SMT S.A. _PLADVPL00029_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 000 Polska 448 365 3,38
  9. TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI _TRATHYAO91M5_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 26 500 Turcja 285 274 2,54
  10. TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. _TRATOASO91H3_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 117 152 1,41
  11. TURKIYE IS BANKASI A.S. _TRAISCTR91N2_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 20 000 Turcja 144 124 1,15
  12. MORIZON S.A. _PLMORZN00016_ Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 60 000 Polska 120 87 0,81
  13. TURKIYE HALK BANKASI A.S. _TRETHAL00019_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 17 500 Turcja 299 243 2,25
  14. MEDICALGORITHMICS S.A. _PLMDCLG00015_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 520 Polska 116 149 1,38
  15. TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. _TRETTLK00013_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 5 000 Turcja 46 44 0,41
  16. AKBANK T.A.S. _TRAAKBNK91N6_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 29 500 Turcja 272 314 2,91
  17. YAPI VE KREDI BANKASI A.S. _TRAYKBNK91N6_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 34 500 Turcja 183 190 1,76
  18. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. _TREEGYO00017_ Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET 57 000 Turcja 226 217 2,01
  19. Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500 Polska 37 36 0,33
  20. ENTER AIR S.A. _PLENTER00017_ Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 666 Polska 373 377 3,49

  Nazwa arkusza: WARRANTY SUBSKRYPCYJNE


  WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: PRAWA DO AKCJI


  PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: PRAWA POBORU


  PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: KWITY DEPOZYTOWE


  KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: LISTY ZASTAWNE


  LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE


  DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00
  a) Obligacje 0 0 0 0,00
  b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00
  c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00
  d) Inne 0 0 0 0,00
  2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 500 1 486 1 496 13,85
  a) Obligacje 1 500 1 486 1 496 13,85
  - WZ0119 _PL0000107603_ Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,7500 _ZMIENNY_ 1 000,00 1 000 1 001 1 004 9,30
  - OK0717 _PL0000108502_ Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 _ZERO_ 1 000,00 500 485 492 4,55
  b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00
  c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00
  d) Inne 0 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: INSTRUMENTY POCHODNE


  INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent _wystawca_ Kraj siedziby emitenta _wystawcy_ Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00
  II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


  UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE


  JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  I. Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00
  II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: TYTUŁY UCZESTNICTWA


  TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. ISHARES MSCI TURKEY ETF _DE000A0LGQN1_ Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MSCI TURKEY Irlandia 1 500 168 158 1,47

  Nazwa arkusza: WIERZYTELNOŚCI


  WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: WEKSLE


  WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: DEPOZYTY


  DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00
  II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: WALUTY


  WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00
  II. W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

  Nazwa arkusza: NIERUCHOMOŚCI


  NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  I. Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00
  1. Budynki 0 0 0,00
  a)
  2. Lokale 0 0 0,00
  a) 0 0 0,00
  3. Grunty 0 0 0,00
  a)
  4. Inne 0 0 0,00
  a)
  II. Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00
  1. Budynki 0 0 0,00
  a)
  2. Lokale 0 0 0,00
  a)
  3. Grunty 0 0 0,00
  a)
  4. Inne 0 0 0,00
  a)
  III. 0 0 0,00
  1. Budynki 0 0 0,00
  a)
  2. Lokale 0 0 0,00
  a)
  3. Grunty 0 0 0,00
  a)
  4. Inne 0 0 0,00
  a)

  Nazwa arkusza: STATKI MORSKIE


  STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
  1.

  Nazwa arkusza: INNE


  INNE Emitent _wystawca_ Kraj siedziby emitenta _wystawcy_ Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT


  GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 500 1 486 1 496 13,85
  Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
  Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
  Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD _z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej_
  Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

  Nazwa arkusza: INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO


  INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY


  GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY


  SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1. WZ0119 _PL0000107603_ 1 004 9,30
  2. OK0717 _PL0000108502_ 492 4,55

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE


  PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
  1.

  Nazwa arkusza: NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
  NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

  W załączeniu przekazuję się Notę-1 Politykę Rachunkowości.  Plik Opis
  BIR-PRAFU-NOTA1.pdf

  Nazwa arkusza: NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
  NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU  1 kwartał
  2016 roku
  1. Z tytułu zbytych lokat 14
  2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0
  3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0
  4. Z tytułu dywidendy 9
  5. Z tytułu odsetek 0
  6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0
  7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0
  8. Pozostałe 8

  Nazwa arkusza: NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
  NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU  1 kwartał
  2016 roku
  1. Z tytułu nabytych aktywów 0
  2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0
  3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0
  4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0
  5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 586
  6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0
  7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0
  8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0
  9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0
  10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0
  11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0
  12. Z tytułu rezerw 65
  13. Pozostałe zobowiązania 1

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
  2016-04-28 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu
  2016-04-28 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


  Identyfikator raportu o3pots8cu1
  Nazwa raportu FIZ-Q-E_20120309
  Symbol raportu FIZ-Q-E_20120309
  Nazwa emitenta INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
  Symbol Emitenta INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ
  Tytul
  Sektor
  Kod 00-640
  Miasto WARSZAWA
  Ulica MOKOTOWSKA
  Nr 1
  Tel. 22 378 91 00
  Fax 22 378 91 01
  e-mail office@investors.pl
  NIP 107-000-77-00
  REGON 141018278
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy 2016
  Numer
  adres www www.investors.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.