Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMRAY00029)

14-11-2017 20:23:14 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQSr:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_PZ_CORMAY_RS_3Q_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  PZ CORMAY S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  05-092 Łomianki
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wiosenna 22
  _ulica_ _numer_
  _22_ 751 79 10 _22_ 751 79 11
  _telefon_ _fax_
  office@cormay.pl www.cormay.pl
  _e-mail_ _www_
  1181872269 140777556
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 56125 62857 13185 14388
  II. ZYSK _ STRATA _ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3147 -3555 -739 -814
  III. ZYSK _ STRATA _ BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -2266 7824 -532 1791
  IV. ZYSK _STRATA _ NETTO -2660 7152 -625 1637
  V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 525 -5865 123 -1342
  VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -4294 -11475 -1009 -2627
  VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2127 -552 500 -126
  VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM -1642 -17892 -386 -4095
  IX. SUMA BIALNSOWA _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2016_ 180408 188209 41867 42543
  X. AKTYWA TRWAŁE _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 141549 141187 32849 31914
  XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016 _ 42762 43393 9924 9808
  XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 14009 12212 3251 2760
  XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE _ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 28753 31181 6673 7048
  XIV. KAPITAŁ WŁASNY -PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ _ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 97962 102016 22734 23060
  XV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 63724 63724 14788 14404
  XVI. LICZBA AKCJI_SZT_ _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 63724 63724 63724 63724
  XVII. -0,042 0,112 -0,010 0,026
  XVIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ_ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 1,54 1,60 0,36 0,36
  DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  XIX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 35241 39608 8279 9066
  XX. ZYSK _ STRATA _ Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1518 -2105 -357 -482
  XXI. ZYSK _ STRATA _ BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -1532 -2039 -360 -467
  XXII. ZYSK _STRATA _ NETTO -1532 -1916 -360 -439
  XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2181 -641 512 -147
  XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5902 -15599 -1387 -3571
  XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2127 -552 500 -126
  XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM -1594 -16792 -375 -3844
  XXVII. SUMA BIALNSOWA _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2016_ 130167 126730 30207 28646
  XXVIII. AKTYWA TRWAŁE _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 107605 101707 24972 22990
  XXIX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016 _ 29269 25965 6792 5869
  XXX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 13338 11426 3095 2583
  XXXI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE _ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 15931 14539 3697 3286
  XXXII. KAPITAŁ WŁASNY -PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ _ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 100898 100765 23415 22777
  XXXIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 63724 63724 14788 14404
  XXXIV. LICZBA AKCJI_SZT_ _KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 63724 63724 63724 63724
  XXXV. ZYSK _ STRATA _ NA JEDNĄ AKCJĘ -0,024 -0,030 -0,006 -0,007
  XXXVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ_ KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2017/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2016_ 1,58 1,58 0,37 0,36






  -Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _ skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej _ prezentuje się na koniec kwartału
  bieżącego roku obrotowego 30-09-2017 /koniec poprzedniego roku
  obrotowego 31-12-2016-Wybrane dane finansowe ze skróconego bilansu _
  skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej _prezentuje się na koniec
  kwartału bieżącego roku obrotowego 30-09-2017 / koniec poprzedniego roku
  obrotowego 31-12-2016



  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  GK_PZ_CORMAY_RS_3Q_2017.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Janusz Płocica Prezes Zarządu
  2017-11-14 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
  2017-11-14 Flavio Finotello Członek Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta PZ CORMAY S.A.
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-092
  Miasto Łomianki
  Ulica Wiosenna
  Nr 22
  Tel. (22) 751 79 10
  Fax (22) 751 79 11
  e-mail office@cormay.pl
  NIP 1181872269
  REGON 140777556
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.cormay.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.