Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLEFEKT00018)

14-11-2017 20:40:14 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQSr:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • raport_QSr_3_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • sprawozdawczosc_wedlug_segmentow_3_kw._2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • informacja_dodatkowa_skonsolidowana_za_3_kwartaly_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • informacja_dodatkowa_jednostkowa_za_III_kwartal_2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
  _pełna nazwa emitenta_
  EFEKT Handel _han_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-323 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Opolska 12
  _ulica_ _numer_
  012 420 33 30 012 420 33 44
  _telefon_ _fax_
  korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6760077402 001413856
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 636 35 600 8 137 8 149
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 9 318 11 354 2 189 2 599
  III. Zysk _strata_ brutto 8 913 9 398 2 094 2 151
  IV. Zysk _strata_ netto 7 496 8 101 1 761 1 854
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 789 11 972 2 535 2 740
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 567 - 985 - 133 - 225
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 9 168 - 6 092 - 2 154 - 1 394
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 054 4 895 248 1 120
  IX. Aktywa razem 112 035 113 714 26 000 26 372
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 385 77 397 16 798 17 949
  XI. Zobowiązania długoterminowe 56 696 59 136 13 157 13 714
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 628 14 408 2 698 3 341
  XIII. Kapitał _fundusz_ własny 39 650 36 317 9 201 8 422
  XIV. Kapitał _fundusz_ podstawowy 1 665 1 665 386 386
  XV. Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 4,71 5,18 1,11 1,19
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 23,81 21,81 5,53 5,06
  XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 972 15 875 3 752 3 634
  XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 367 5 712 1 261 1 307
  XX. Zysk _strata_ brutto 5 255 5 653 1 235 1 294
  XXI. Zysk _strata_ netto 4 245 4 561 997 1 044
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 586 5 315 1 077 1 217
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 310 - 202 - 73 - 46
  XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 4 449 - 1 488 - 1 045 - 341
  XXV. Przepływy pieniężne netto, razem - 173 3 625 - 41 830
  XXVI. Aktywa razem 70 808 70 842 16 432 16 429
  XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 444 9 875 2 192 2 290
  XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 800 0 650 0
  XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 790 6 022 647 1 397
  XXX. Kapitał _fundusz_ własny 61 364 60 967 14 241 14 139
  XXXI. Kapitał _fundusz_ podstawowy 1 665 1 665 386 386
  XXXII. Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 2,97 3,07 0,70 0,70
  XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję 36,85 36,61 8,55 8,49
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  raport_QSr_3_2017.pdf
  sprawozdawczosc_wedlug_segmentow_3_kw._2017.pdf
  informacja_dodatkowa_skonsolidowana_za_3_kwartaly_2017.pdf
  informacja_dodatkowa_jednostkowa_za_III_kwartal_2017.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Jan Okoński Prezes Zarządu
  2017-11-14 Jadwiga Chachlowska Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
  Symbol Emitenta EFEKT
  Tytul
  Sektor Handel (han)
  Kod 31-323
  Miasto Kraków
  Ulica Opolska
  Nr 12
  Tel. 012 420 33 30
  Fax 012 420 33 44
  e-mail korporacja@efektsa.pl
  NIP 6760077402
  REGON 001413856
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.efektsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.