Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje na akcjach spółki. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLVNDEX00013)

28-04-2016 10:08:14 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB-W: Transakcje na akcjach spółki.

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • KNF_-_Zawiadomienie_AB.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-04-28
  Skrócona nazwa emitenta
  VINDEXUS S.A.
  Temat
  Transakcje na akcjach spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie _zwana dalej również "Spółką"_ informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku otrzymał od Adama Buchajskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych _Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm._ o następującej treści:
  "W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit a_ w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _dalej "Ustawa"_ informuję że:
  uzyskałem informację, że w wyniku dokonania w dniu 20 kwietnia 2016 r. przez osobę bliską transakcji nabycia 613.681 akcji spółki Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 57576 _dalej "Vindexus S.A."_, które zostały zapisane na rachunku maklerskim osoby bliskiej w dniu 21 kwietnia 2016 r., w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji Vindexus S.A. do RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Deleware 19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem: 5991311,
  uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Vindexus S.A.
  Przed ww. transakcjami posiadałem wyłącznie pośrednio 23.000 akcji Vindexus S.A., stanowiących 0,2% kapitału zakładowego Vindexus S.A. i uprawniających do oddania 23.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Vindexus S.A., stanowiących 0,2% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  Obecnie posiadam, wyłącznie pośrednio, 613 681 akcji Vindexus S.A., stanowiących 5,29% kapitału zakładowego i uprawniających do oddania 613 681 głosów na Walnym Zgromadzeniu Vindexus S.A., stanowiących 5,29% głosów w ogólnej liczbie głosów.
  W ciągu najbliższych 12 miesięcy nie mam zamiaru dalszego zwiększania swojego zaangażowania w Vindexus S.A.
  Ponadto informuję, że nie jestem stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu _art. 87 ust. 1 pkt 3_ lit c_ Ustawy_."
  Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  KNF_-_Zawiadomienie_AB.pdf Zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  VINDEXUS S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  04-333 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Serocka 3/B2
  _ulica_ _numer_
  022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61
  _telefon_ _fax_
  kontakt@gpm-vindexus.pl www. gpm-vindexus.pl
  _e-mail_ _www_
  526-10-22-345 550386189
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-04-28 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta VINDEXUS S.A.
  Tytul Transakcje na akcjach spółki.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 04-333
  Miasto Warszawa
  Ulica Serocka
  Nr 3/B2
  Tel. 022 740 26 50 do 61
  Fax 022 740 26 50 do 61
  e-mail kontakt@gpm-vindexus.pl
  NIP 526-10-22-345
  REGON 550386189
  Data sporzadzenia 2016-04-28
  Rok biezacy 2016
  Numer 5
  adres www www. gpm-vindexus.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.