Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMDLB00018)

14-11-2017 20:40:49 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQ:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Sprawozdanie_finansowe_3Q_2017_rok_do_druku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2017
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny _far_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  20-029 LUBLIN
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  UNIWERSYTECKA 10
  _ulica_ _numer_
  +48 _81_ 533 82 21 _do 25_ +48 _81_ 533 80 60
  _telefon_ _fax_
  biomed@biomed.lublin.pl www.biomed.lublin.pl
  _e-mail_ _www_
  712-25-91-951 431249645
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  I. Wartości niematerialne 17 710 30 751 4 110 7 131
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 68 221 105 893 15 832 24 558
  III. Zapasy 7 310 21 990 1 696 5 100
  IV. Należności krótkoterminowe 6 759 10 660 1 569 2 472
  V. Aktywa razem 135 128 183 497 31 359 183 497
  VI. Kapitał własny 37 482 54 279 8 698 12 588
  VII. Zobowiązania długoterminowe 36 984 42 716 8 583 9 906
  VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 60 662 86 502 14 078 20 061
  IX. Przychody ze sprzedaży 23 410 28 261 5 500 6 469
  X. Amortyzacja 4 850 4 980 1 139 1 140
  XI. Zysk / _strata_ brutto ze sprzedaży 10 361 10 675 2 434 2 443
  XII. Zysk / _strata_ z działalności operacyjnej -13 726 -12 404 -3 225 -2 839
  XIII. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem -15 698 -14 489 -3 688 -3 316
  XIV. Zysk / _strata_ netto -11 679 -14 976 -2 744 -3 428
  XV. Przepływy z działalności operacyjnej 7 609 -7 178 1 788 -1 643
  XVI. Przepływy z działalności inwestycyjnej -19 -696 -4 -159
  XVII. Przepływy z działalności finansowej -8 215 8 004 -1 930 1 832
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Sprawozdanie_finansowe_3Q_2017_rok_do_druku.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 wg MSR

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
  Tytul
  Sektor Farmaceutyczny (far)
  Kod 20-029
  Miasto LUBLIN
  Ulica UNIWERSYTECKA
  Nr 10
  Tel. +48 (81) 533 82 21 (do 25)
  Fax +48 (81) 533 80 60
  e-mail biomed@biomed.lublin.pl
  NIP 712-25-91-951
  REGON 431249645
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.biomed.lublin.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.