Raporty Spółek ESPI/EBI

/2017 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZNS000022)

14-11-2017 20:52:24 | Kwartalny | ESPI | /2017
oQ:

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Sprawozdanie_Finansowe_ZMHK_SA_3Q2017.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport kwartalny Q 3 / 2017
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
  zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w walucie
  data przekazania: 2017-11-14
  ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  KANIA Spożywczy _spo_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  43-200 Pszczyna
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Korczaka 5
  _ulica_ _numer_
  +48 32 210 32 47 +48 32 210 10 97
  _telefon_ _fax_
  biuro@zmkania.pl www.henrykkania.pl
  _e-mail_ _www_
  7440003325 510258637
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
  I. Przychody netto ze sprzedaży 1 072 737 948 511 252 017 217 110
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 61 501 58 017 14 448 13 280
  III. Zysk _strata_ brutto 44 004 43 499 10 338 9 957
  IV. Zysk _strata_ netto 34 896 34 780 8 198 7 961
  V. Przepływy pieniężne netto z dziłalności operacyjnej 9 573 -43 813 2 249 -10 029
  VI. Przepływy pieniężne netto z dziłalności inwestycyjnej -8 149 -14 659 -1 914 -3 355
  VII. Przepływy pieniężne netto z dziłalności finansowej -1 944 56 060 -457 12 832
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -520 -2 412 --122 -552
  IX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 0,28 0,28 0,07 0,06
  X. na 30.09.2017 na 31.12.2016 na 30.09.2017 na 31.12.2016
  XI. Aktywa razem 903 613 783 285 209 699 181 652
  XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 602 722 528 686 139 872 122 608
  XIII. Zobowiązania długoterminowe 140 670 165 161 32 645 38 303
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 462 052 363 525 107 227 84 305
  XV. Kapitał własny _aktywa netto_ 300 891 254 599 69 827 59 044
  XVI. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 453 1 453
  XVII. Liczba akcji _w szt._ 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
  XVIII. 2,40 2,03 0,56 0,47
  Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  Sprawozdanie_Finansowe_ZMHK_SA_3Q2017.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie Finansowe ZM Henryk Kania S.A. za III kwartał 2017r.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-11-14 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
  2017-11-14 Dominika Rąba Wiceprezes Zarządu
  2017-11-14 Ewa Łuczyk Członek Zarządu
  2017-11-14 Piotr Wiewióra Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu x9krrug2q1
  Nazwa raportu Q
  Symbol raportu Q
  Nazwa emitenta ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta KANIA
  Tytul
  Sektor Spożywczy (spo)
  Kod 43-200
  Miasto Pszczyna
  Ulica ul. Korczaka
  Nr 5
  Tel. +48 32 210 32 47
  Fax +48 32 210 10 97
  e-mail biuro@zmkania.pl
  NIP 7440003325
  REGON 510258637
  Data sporzadzenia 2017-11-14
  Rok biezacy 2017
  Numer
  adres www www.henrykkania.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.