Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)

28-04-2016 22:18:18 | Bieżący | ESPI | 19/2016
oRB: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji

PAP
Data: 2016-04-28

Firma: EUROCASH SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie
od członka Zarządu Spółki, w którym poinformowano, że członek Zarządu w związku z jego udziałem
w Ósmym Programie Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2012, nabył za łączną
kwotę równą 10,00 zł, 1000 Obligacji Serii I Eurocash S.A. z prawem pierwszeństwa nabycia akcji
zwykłych na okaziciela serii M Eurocash S.A., o wartości nominalnej 1 złoty _"Akcje Serii M"_ oraz
złożył, w wykonaniu prawa pierwszeństwa, zapis na 25.000 Akcji Serii M po cenie emisyjnej 38,00 zł
za jedną Akcję Serii M.
Akcje zwykłe na okaziciela serii M o wartości 1 złotych każda _"Akcje Serii M"_ emitowane są w
ramach Ósmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012 _por. raport
bieżący nr 30/2012 zawierający treść uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26
listopada 2012 r. oraz raport bieżący nr 45/2013_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EUROCASH SA
_pełna nazwa emitenta_
EUROCASH Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
62-052 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wiśniowa 11
_ulica_ _numer_
061 658 33 01 061 658 33 04
_telefon_ _fax_
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
_e-mail_ _www_
779-19-06-082 631008941
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-28 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2016-04-28 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta EUROCASH SA
Symbol Emitenta EUROCASH
Tytul Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Sektor Handel (han)
Kod 62-052
Miasto Poznań
Ulica Wiśniowa
Nr 11
Tel. 061 658 33 01
Fax 061 658 33 04
e-mail eurocash@aurocash.com.pl
NIP 779-19-06-082
REGON 631008941
Data sporzadzenia 2016-04-28
Rok biezacy 2016
Numer 19
adres www www.eurocash.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.