Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

30-05-2016 19:39:16 | Bieżący | ESPI | 16/2016
oRB: Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA

PAP
Data: 2016-05-30

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie _dalej: IDMSA lub Emitent_ działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 maja 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _dalej: KNF_ z dnia 17 maja 2016 r. _dalej: Decyzja_.
KNF na mocy przedmiotowej Decyzji _po ponownym rozpatrzeniu sprawy_ uchyliła w całości swoją decyzję z dnia 18 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia na IDMSA _dawniej: Dom Maklerski IDM S.A._ kary pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł i umorzyła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia sankcji z art. 233 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-30 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2016-05-30 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2016-05-30
Rok biezacy 2016
Numer 16
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.